Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

DOKUMENTY PROJEKTOWE


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FINASOWE [PDF]


INSTRUKCJE
1. Wykaz dokumentów do podpisania Umowy Finansowej z FRSE POWER SE - Call 2014 [PDF]
2. Pełnomocnictwo POWER SE - Call 2014 [WORD]
3. Instrukcja wypełeniania Ankiety Beneficjenta POWER SE - Call 2014 [PDF]


WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRZEZ UCZESTNIKA SZKOLENIA/JOB-SHADOWING/TEACHING ASSIGNMENT
Certyfikat - EN


DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Projekt "Zagraniczna mobilnośc kadry edukacji szkolnej" jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”,dlatego w projekcie zastosowanie mają dokumnety programu Erasmus + oraz dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Przewodnik po programie Erasmus+ (dla konkursu wniosków 2014)


Dokumenty dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opublikowane na stronie Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl oraz http://www.efs.2007-2013.gov.pl/ 

1. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3. Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

6. Najnowsze publikacje Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym