Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

UMOWA FINANSOWA

Poniżej znajdują się dokumenty będące elementem Umowy finansowej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Beneficjentem Umowy.

1. Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

2. Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji wraz z Załącznikiem I: Opis projektu oraz Załącznikiem II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]

3. Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

4. Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu: a) Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą; b) Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej; c) Karta jakości mobilności

Job shadowing i Teaching Assignment - wersja EN/PL (WORD)
Job shadowing i Teaching Assignment - wersja PL (WORD)
Szkolenia i konferencje - wersja PL (WORD)


5. Załącznik V: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY DLA PROJEKTÓW (DOTYCZY WYŁĄCZNIE INSTYTUCJI NIEPUBLICZNYCH)


Decyzją Zarządu FRSE umowy, gdzie Organami Prowadzącymi Beneficjentów są instytucje niepubliczne, podlegają zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie umowy przez Organy Prowadzące instytucji będzie się odbywało poprzez:

- wobec Organów Prowadzących wnioskodawców niebędących osobami prawnymi, tj. osób fizycznych - weksel in blanco
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]

- wobec Organów Prowadzących wnioskodawców, posiadających osobowość prawną - weksel in blanco z poręczeniem majątkiem prywatnym
[WZÓR WEKSLA]
[DEKLARACJA WEKSLOWA]
[WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA Z WEKSLEM IN BLANCO Z PORĘCZENIEM I DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ]