Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

CERTYFIKAT

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Beneficjent powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.


Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty - jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta. Beneficjenci mogą skorzystać ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

CERTYFIKAT EN [WORD]

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

  • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
  • imiona i nazwisko uczestnika,
  • określenie celu mobilności (typ mobilności: job shadowing/kurs/ teachin assignment),
  • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
  • odpowiednie logotypy POWER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracowanikami zespołu.
WIZUALIZACJA

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
Karta wizualizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne. 

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

  • nazwę beneficjenta
  • tytuł projektu beneficjenta
  • cel projektu (opcjonalnie)
  • wysokość dofinansowania
  • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.


DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Projekt "Ponadnarodowa mobilnośc kadry edukacji szkolnej" jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektora Edukacja Szkolna, Akcja 1 „Ponadnarodowa mobilność edukacyjna”,dlatego w projekcie zastosowanie mają dokumnety programu Erasmus + oraz dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Przewodnik po programie Erasmus+(dla konkursu wniosków 2017)


Dokumenty dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

opublikowane na stronie Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl oraz http://www.efs.2007-2013.gov.pl/ 

1. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

3. Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

6. Najnowsze publikacje Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym