Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Raportowanie

1. INFORMACJE OGÓLNE

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Beneficjent jest zobligowany do regularnego/comiesięcznego uzupełniania (aktualizowania) danych w Mobility Tool+. Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

 • Utworzyć konto w bazie ECAS na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility przy rejestracji podając odpowiedni adres e-mail
 • Potwierdzić adres email za pośrednictwem, którego chcą się Państwo logować do systemu MT+ poprzez wysłanie wiadomości email na adres email opiekuna Państwa projektu w FRSE (w treści: numer projektu + adres email + prośba o umieszczenie projektu w systemie MT+)
 • Zalogować się do systemu Mobility Tool na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Brak potwierdzenia adresu email w FRSE uniemożliwia przetransferowanie projektu do systemu MT+.

3. INSTRUKCJE

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+ [PDF] wersja z 10 marca 2016r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]Raport postepu

Część beneficjentów jest zobowiązana do złożenia raportu postępu z realizacji projektu. Informacja o konieczności złożenia raportu, a także obowiązujące terminy są zamieszczone w umowie finansowej w Artykule I.4.2 - Raporty postępu i kolejne płatności zaliczkowe.

W celu złożenia raportu postępu należy:

 1. Pobrać formularz raportu postępu [xls]
 2. Uzupełnić formularz wyrażając wszystkie kwoty w euro - UWAGA! plik składa się z kilku arkuszy
 3. Wydrukować formularz i podpisać zgodnie z prawną reprezentacją beneficjenta
 4. Odesłać na adres FRSE z dopiskiem 'raport postępu PO WER VET projekt nr 2014-1-PL01-KA102-xxxxx' 
 5. Przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy opiekuna projektu (dane kontaktowe dostępne w zakładce Kontakt

 

Raport końcowy

1.  INFORMACJE OGÓLNE

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2).

Do złożenia raportu końcowego zobowiązany jest każdy beneficjent. Raport końcowy traktowany jest jako wniosek o płatność końcową.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy tj. 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.4.3).

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka RAPORTY).

Obowiązkowym załącznikiem do raportu końcowego jest Oświadczenie (Declaration of Honour). Formularz Oświadczenia jest dostępny w systemie Mobility Tool+ po wypełnieniu całego raportu i zapoczątkowaniu procesu jego składania.

Po złożeniu raportu końcowego w systemie MT+ należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego beneficjenta niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

Proces oceny raportu końcowego przeprowadzany przez FRSE obejmuje następujące etapy:

 • Ocena formalna
 • Walidacja mobilności
 • Ocena jakościowa
 • Analiza finansowa

Zasady dotyczące kryteriów oceny raportów końcowych oraz kwalifikowalności kosztów są opisane w Załączniku III do umowy finansowej między beneficjentem a FRSE.

2. INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty i ma formę ankiety online.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Przy każdym wejściu do edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – wówczas w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • FRSE nie narzuca żadnych dodatkowych załączników do raportu. W związku z powyższym, prosimy o umieszczenie w treści raportu linków do stron internetowych, gdzie można będzie znaleźć informacje na temat rezultatów projektu i działań upowszechniających.
 • Po złożeniu raportu, projekt zostanie zablokowany do edycji.

UWAGA! W przypadku podania w mobilnościach skorygowanych kwot (pole „Mobilność łącznie (skorygowana)”), prosimy o podanie w raporcie końcowym (pole opisowe w punkcie 10.2) całkowitej, wydanej kwoty dla danego działania, w rozbiciu na wsparcie indywidualne oraz podróż. Tylko w ten sposób otrzymamy od Państwa informację, z której kategorii budżetowej wydali Państwo inne kwoty od tych automatycznie wyliczonych przez system. 

 

Raport indywidualny

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności. Zgodnie z zapisami umowy, którą organizacja wysyłająca musi zawrzeć z każdym uczestnikiem, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu.

Aby było możliwe złożenie raportu przez uczestnika, beneficjent musi zarejestrować mobilność uczestnika w systemie Mobility Tool+. Wskazane jest, aby dane mobilności były wprowadzane w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem. Dzięki temu system będzie mógł automatycznie wysłać uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności.

Ponadto:

 • Raporty uczestników mają formę ANKIET ONLINE. Raporty wypełniane są w przeglądarce internetowej.
 • Wszyscy uczestnicy mobilności muszą złożyć raporty indywidualne przed złożeniem przez beneficjenta raportu końcowego z realizacji całego projektu
 • Do wypełnienia raportu uczestnik mobilności jest zapraszany e-mailem, w którym jest podany link do raportu. W emailu podawany jest link do raportu – jego adres zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/. Email jest wysyłany z adresu replies-will-be-discarded@ec.europa.eu.
 • Wiadomości email z linkami do raportów wysyłane są AUTOMATYCZNIE, ostatniego dnia mobilności.
 • W razie potrzeby, Beneficjent może ponownie wysłać uczestnikowi link do raportu (zakładka „Mobilności”, ikonka z ołówkiem przy nazwisku uczestnika, górna tabelka, przycisk „Wyślij ponownie”).
 • Częściowo wypełnione raporty można zapisywać, a następnie wracać do ich wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Nie ma możliwości złożenia więcej niż jednego raportu przez jednego uczestnika.
 • Wydruk złożonych raportów uczestników odbywa się poprzez zapisanie ich jako PDF, a zrobić to mogą zarówno uczestnicy, jak i Beneficjenci (zakładka „Mobilności”, ikonka z ołówkiem przy nazwisku uczestnika, górna tabelka, link „Pobierz plik PDF”).
 • Prosimy o przedstawienie wydatków poniesionych na uczestników w walucie EUR.
 • Beneficjent ma prawo uzależnić wypłatę ostatniej raty kieszonkowego dla uczestnika od złożenia indywidualnego raportu, co powinno być uzgodnione w umowie z uczestnikiem.

Przypominamy, że więcej informacji na temat systemu MT+ znajdą Państwo na stronie http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

W przypadku wątpliwości zachęcamy do konsultacji z pracownikami zespołu. Dane dostępne w zakładce Kontakt.