Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Realizacja

Na poprawną realizację projektu składa się w wiele działań. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem. Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami.

 

Rekrutacja

Grupą docelową projektu są uczniowie, absolwenci (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. UWAGA! Udział osób niespełniających kryteriów będzie nieuznany.

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Zaleca się również stworzenie listy rezerwowej uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzenie tego faktu w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

zasadas

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym projekcie nie oznacza, że beneficjent powinien zachować parytet 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami

Zobowiązanie do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek i wyznanie jest zawarte w art. I.7.3 Umowy finansowej

oswiadczenia

Beneficjenci są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika projektu każdej osoby biorącej udział w stażu lub szkoleniu za granicą. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych. Po dokładnym zapoznaniu się z dokumentem należy:

 • uzupełnić o dane instytucji beneficjenta (pełna nazwa beneficjenta i adres zgodnie z umową finansową z FRSE) oraz dane partnera/ów zagranicznych – punkt 4 oświadczenia* 
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu
 • zadbać o podpisanie dokumentu przez uczestnika projektu i ewentualnie opiekuna prawnego (uczestnik niepełnoletni)
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem – Oświadczenia uczestników projektu – numer grupy - numer projektu

*AKTUALIZACJA! Od 8 lipca 2016r. zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju) obowiązuje nowy, zaktualizowany wzór oświadczenia uczestnika projektu. 

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy beneficjentem (organizacją wysyłającą) a uczestnikiem.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ jest obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis Uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie

Oświadczenie uczestnika projektu [WORD]

 

wizualizacja

Beneficjenci w związku z realizacją projektu są zobowiązani podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego włączając w to:

 • konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje
 • każdego rodzaju publikacje, w tym w materiały promocyjne, tj. broszury, ulotki, plakaty, prezentacje itp.,
 • Logotypy do pobrania [JPG][EPS]

Zapraszamy również do zapoznania się bezpośrednio z wytycznymi programu POWER dot. Zasad promocji i oznakowania projektów

UWAGA! Niedopuszczalne jest używanie logotypów programu Erasmus+, Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie, a także FRSE.

 

Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność.

Beneficjenci mogą skorzystać ze wzorów certyfikatów przygotowanych przez FRSE:

 • Certyfikat w języku polskim [WORD]
 • Certyfikat w języku angielskim [WORD]

UWAGA! Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE. Certyfikat powinien zawierać takie informacje jak:

 • podpis organizacji przyjmującej i/lub pośredniczącej oraz wysyłającej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia stażu (bez podróży)
 • odpowiednie logotypy

Europass

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Niezbędne informacje o sposobie pozyskania dokumentu są zamieszczone na stronie internetowej Krajowego Centrum Europass http://europass.org.pl/ .

UWAGA! Ze względu na procedurę uzyskiwania dokumentu zalecamy, aby rozpocząć ją zaraz po powrocie uczestników z mobilności zagranicznej.