Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

umowa

Ze względu na realizację projektów ze środków PO WER, ale na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami ogólnymi programu.

 • Instrukcją postępowania z umową finansową [PDF]
 • Pełnomocnictwo [DOC]
 • Wykaz dokumentów wymaganych do podpisania umowy [PDF]

Umowa finansowa

Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Opis projektu oraz Załącznik II: Szacunkowy budżet projektu [PDF]

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]*
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]*
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL]*
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL]*
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL]*

Załącznik V: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]

* FRSE zamieściło dokumenty zaktualizowane o odpowiednie logotypy. Beneficjenci mogą dodatkowo dodać logo swojej organizacji pomiędzy logotypami. Nowe wzory obowiązują od 26 czerwca 2015r. Wszystkie dokumenty sporządzone w oparciu o poprzednie wzory są ważne.

 

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy finansowej wymagają sporządzenia stosownego aneksu. W tym celu należy przesłać do FRSE wypełniony wniosek o zmianę w umowie. Każdy wniosek powinien być należycie uzasadniony, a zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości projektu. FRSE może odrzucić lub przyjąć wnioskowaną zminę. Zaakceptowanie przez FRSE zmiany będzie skutkowało wystwieniem stosownego aneksu do umowy finansowej.

Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Zmiany wymagające aneksowania:

 • zmiana formy prawnej i w konsekwencji nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana składu grupy partnerskiej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiana okresu sprawozdawczości
 • zmiany w budżecie
 • inne

W przypadku wątpliwości należy uzyskać potwierdzenie ze strony FRSE.