Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny stażu, praktyki lub szkolenia zawodowego. Na poprawną realizację projektu składa się w wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Zalecamy zapoznanie z kluczowymi informacjami, które zostały zebrane w jedynym dokumencie:

Lista kontrolna podstawowych działań i dokumentów potrzebnych do prawidłowego zarządzania projektem POWER VET [PDF]Grupa prtnerska

FRSE zaleca, aby zwrócić uwagę na typ instytucji partnerskiej tworząc dokumentację projektu!

organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku dotyczącego projektu mobilności do FRSE, podpisanie umowy finansowej, zarządzanie projektem oraz za sprawozdawczość. Wnioskodawca może również działać w charakterze organizacji wysyłającej;

organizacja wysyłająca: odpowiada za dokonywanie wyboru osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i wysyłanie ich za granicę w celu realizacji stażu/programu szkolenia w zagranicznej instytuci

organizacja przyjmująca: odpowiada za bezpośrednie przyjmowanie z zagranicy osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferowanie im realizacji programu stażu/praktyki lub szkolenia w swojej instytucji

Projekty realizowane są również we współpracy z organizacjami pośredniczącymi:

  • krajowymi - np. firmy specjalizujące się w zarządzaniu projektami. W tej sytuacji zalecamy, aby mimo korzystania z usług firm zewnętrznych przedstawiciele instytucji beneficjenta nadzorowali stan realizacji projektu i posiadali wiedzę o jego założeniach.
  • zagranicznymi -  np. firmy specjalizujące się w organizacji praktyk zagranicznych. W takim przypadku partner pośredniczy w znalezieniu odpowiedniego miejsca stażu/praktyki lub szkolenia, ale nie oferuje go bezpośrednio u siebie.

Każda zmiania w grupie partnerskiej musi uzyskać akceptację FRSE.

 

Rekrutacja

1. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są uczniowie, absolwenci (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE.

W ramach projektu PO WER każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

Udział uczestników biorącycyh udział w projektach dofinansowanych ze środków PO WER w konkursie 2015 jest  niekwalifikowalny w konkursie 2016.

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

3. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. W związku z tym obowiązkowo powinien posiadać:

 • Regulamin rekrutacji uczestników
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE:
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację)
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową - załącznik do protokołów

zasadas

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym projekcie nie oznacza, że beneficjent powinien zachować parytet 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami

 

oswiadczenia

Beneficjenci są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika projektu każdej osoby biorącej udział w stażu lub szkoleniu za granicą. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Ze względu na zmianę adresu FRSE należy dopilnować, aby przesłane oświadczenia zawierały aktualny adres!

Dokument należy:

 • uzupełnić o dane instytucji beneficjenta (pełna nazwa beneficjenta i adres zgodnie z umową finansową z FRSE) oraz dane partnera/ów zagranicznych – punkt 4 oświadczenia
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu
 • podpisać przez uczestnika projektu i ewentualnie opiekuna prawnego - uczestnik niepełnoletni
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem – Oświadczenia uczestników projektu – numer grupy - numer projektu

Instrukcja wypełniania Oświadczenia uczestnika [PDF]

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy beneficjentem (organizacją wysyłającą) a uczestnikiem.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ są obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie

Oświadczenie uczestnika projektu [WORD]

 

wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - [PDF]
 • KARTA WIZUALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ - [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne. 

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty - jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie osób uczących się/absolwentów [PL] [ENG]

POWERVET_Certyfikat_osoba_uczaca_sie_pl      POWERVET_Certyfikat_osoba_uczaca_sie_eng

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie kadry kształcenia i szkolenia zawodowego [PL] [ENG]

POWERVET_Certyfikat_kadra_pl    POWERVET_Certyfikat_kadra_eng

Certyfikat powinien spełniać następujące wymogi:

 • jako "instytucja przyjmująca" powinna zostać wskazana firma lub organizacja, w której uczestnik zrealizował staż,
 • dokument powinien zostać podpisany przez instytucję przyjmującą i pośredniczącą (jeśli występuje),
 • daty potwierdzające okres realizacji stażu nie powinny zawierać dni przeznaczonych na podróż.

Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • podpis organizacji przyjmującej i pośredniczącej oraz wysyłającej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia stażu (bez podróży)
 • odpowiednie logotypy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracowanikami zespołu.