Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Raportowanie

1. INFORMACJE OGÓLNE

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

Przed wyjazdem na staż/szkolenie w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikami należy zarejestrować mobilności uczestników w systmie Mobility Tool+ (art. I.1.6 pkt. c umowy finansowej).

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

 • Utworzyć konto w bazie EU_LOGIN (d. system ECAS) na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility przy rejestracji podając odpowiedni adres e-mail.
 • Potwierdzić adres email za pośrednictwem, którego chcą się Państwo logować do systemu MT+ poprzez wysłanie wiadomości email na adres email opiekuna projektu (w treści: numer projektu + adres email + prośba o umieszczenie projektu w systemie MT+)
 • Zalogować się do systemu Mobility Tool+ na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Brak potwierdzenia adresu email w FRSE uniemożliwia przetransferowanie projektu do systemu Mobility Tool+.

3. INSTRUKCJE

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+ [PDF] wersja z 10 sierpnia 2016r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN - nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]

Raport postepu

W przypadku umów finansowych z raportem postępu/przejściowym warunkiem uzyskania kolejnej płatności zaliczkowej jest złożenie przez beneficjenta i zatwierdzenie przez FRSE raportu postępu/przejściowego. Każdy raport postępu/przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej.

Do złożenia raportu postępu/przejściowego zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

Raport postępu/przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE

Do raportu postępu/przejściowego należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o prawidłowości danych w raporcie postępu/przejściowym oraz zrealizowany przez uczestników zgłoszonych w sprawozdaniu program stażu/szkolenia. Ww. dokumenty muszą być zgodne ze wzorami FRSE dostępnymi do pobrania poniżej.

Oświadczenie o prawidłowości danych w raporcie postępu [DOC]

Program zrealizowanego stażu dla wszystkich zawodów i/lub program mobilności kadry dla każdej grupy:

Programu zrealizowanego stażu [DOC]

Programu mobilności kadry [DOC]

Raport końcowy

1. INFORMACJE OGÓLNE

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2).

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.4.4).

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka RAPORTY).

Po złożeniu raportu końcowego w systemie MT+ należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

FRSE dokonuje oceny Raportu końcowego polegającej na:

1)        kontroli poprawności formalnej otrzymanego Raportu,

2)        walidacji mobilności uczestników w systemie Mobility Tool+,

3)        oceny jakościowej Raportu,

4)        oceny finansowej Raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego beneficjenta niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

2. OBOWIĄZKOWE ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU KOŃCOWEGO

Do raportu końcowego z realizacji projektu należy obowiązkowo dołączyć dokumenty zgodnie z Listą załączników do raportu końcowego:

 • oświadczenie – skan podpisanego oświadczenia prawnego przedstawiciela instytucji beneficjenta, pobranego z systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty);
 • program zrealizowanego stażu dla wszystkich zawodów i/lub program mobilności kadry dla każdej grupy – zgodnie ze wzorem FRSE
  • Program zrealizowanego stażu [WORD]
  • Program mobilności kadry [WORD]
 • harmonogram – zgodnie ze wzorem FRSE
 • wykaz miejsc, w których odbywały się praktyki/staże lub mobilność kadry – w treści raportu lub w programie stażu/szkolenia
 • materiały upowszechniające (artykuły, publikacje, raporty itp.) – w formie załączników dołączonych do raportu lub linków (w treści raportu lub w osobnym pliku).

3. INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty i ma formę ankiety online.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Przy każdym wejściu do edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – wówczas w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • Po złożeniu raportu, projekt zostanie zablokowany do edycji.