Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

umowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że dniu 29 czerwca 2017r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2017.

1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] - pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER. 
 • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC] - dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE - przesłane w formie elektronicznej
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia formularza kontraktowego w systemie OnLine FRSE [PDF]
 • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [PDF]

2. SYSTEM URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupelnienia informacji w systemie URF. Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym uchylenie decyzji o przyznaniu dofinansowania.

3. INSTYTUCJE NIEPUBLICZNE

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

 • Weksel "in blanco" [DOC]
 • Deklaracja wekslowa [DOC]

4. FORMA DOFINANSOWANIA

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowany ze środków PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY FINANSOWEJ

1. UMOWA FINANSOWA DLA PROJEKTU Z JEDNYM BENEFICJENTEM

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

 • Osoba ucząca się

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL]  [EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL]  [EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]

  Pracownik

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL]  [EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy - minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu

  • Formularz zgłoszeniowy - osoba ucząca się [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy - absolwent[DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy - pracownik [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]

 

2. UMOWA FINANSOWA DLA PROJEKTOW Z WIELOMA BENEFICJENTAMI (konsorcjum)

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [DOC]

Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu

Osoba ucząca się

 • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
 • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL]  [EN]
 • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
 • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL]  [EN]
 • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL]  [EN]
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu[PL]

Pracownik

 • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
 • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora[PL]  [EN]
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]

Załącznik VII: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VIII: Formularz zgłoszeniowy - minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu do beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu

  • Formularz zgłoszeniowy - osoba ucząca się[DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy - absolwent [DOC]
  • Formularz zgłoszeniowy - pracownik [DOC]

Załącznik IX: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]

Załącznik X: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników/rodziców/opiekunów [DOC]

Załącznik XI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych - udostępniony w systemie dokumentów OnLine FRSE https://online.frse.org.pl