Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.

Cel projektu:

Wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty tj.

  • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły artystyczne.

Kto może uczestniczyć?

Uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych. 

Założenia projektowe:

- Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

- Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni, przy czym wyjazd 7 dniowy oznacza min. 5 dni roboczych, wyjazd 14 dniowy 10 dni roboczych.

- Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.

- Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:

- w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów czas trwania projektu obejmuje okres 6 miesięcy;

- w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy;

- Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE: instytucja wysyłająca - podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz  organizacja przyjmująca - podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

- Podczas wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu PO WER SE pod nr tel: 22 46 31 690 lub mailowo: powerse@frse.org.pl

  •