Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny stażu, praktyki lub szkolenia zawodowego. Na poprawną realizację projektu składa się w wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Zalecamy zapoznanie z kluczowymi informacjami, które zostały zebrane w jedynym dokumencie:

Lista kontrolna podstawowych działań i dokumentów potrzebnych do prawidłowego zarządzania projektem POWER VET [PDF]

 

Grupa prtnerska

FRSE zaleca, aby zwrócić uwagę na typ instytucji partnerskiej tworząc dokumentację projektu!

organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku dotyczącego projektu mobilności do FRSE, podpisanie umowy finansowej, zarządzanie projektem oraz za sprawozdawczość. Wnioskodawca może również działać w charakterze organizacji wysyłającej;

organizacja wysyłająca: odpowiada za dokonywanie wyboru osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego i wysyłanie ich za granicę w celu realizacji stażu/programu szkolenia w zagranicznej instytuci

organizacja przyjmująca: odpowiada za bezpośrednie przyjmowanie z zagranicy osób uczących się/kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferowanie im realizacji programu stażu/praktyki lub szkolenia w swojej instytucji

Projekty realizowane są również we współpracy z organizacjami pośredniczącymi - np. firmy specjalizujące się w organizacji praktyk zagranicznych. W takim przypadku partner pośredniczy w znalezieniu odpowiedniego miejsca stażu/praktyki lub szkolenia, ale nie oferuje go bezpośrednio u siebie.

 

Rekrutacja

Grupą docelową projektu są uczniowie, absolwenci (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Zaleca się również stworzenie listy rezerwowej uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzenie tego faktu w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

zasadas

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym projekcie nie oznacza, że beneficjent powinien zachować parytet 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami

Zobowiązanie do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek i wyznanie jest zawarte w art. I.7.3 Umowy finansowej


oswiadczenia

Beneficjenci są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika projektu* każdej osoby biorącej udział w stażu lub szkoleniu za granicą. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Dokument należy:

 • uzupełnić o dane instytucji beneficjenta (pełna nazwa beneficjenta i adres zgodnie z umową finansową z FRSE) oraz dane partnera/ów zagranicznych – punkt 4 oświadczenia*
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu
 • podpisać przez uczestnika projektu i ewentualnie opiekuna prawnego - uczestnik niepełnoletni
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem – Oświadczenia uczestników projektu – numer grupy - numer projektu

Instrukcja wypełniania Oświadczenia uczestnika [PDF]

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy beneficjentem (organizacją wysyłającą) a uczestnikiem.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ są obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie

Oświadczenie uczestnika projektu [WORD]*

*AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

 

  wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - [PDF]
 • KARTA WIZUALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ - [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.


Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność.

Certyfikat w języku polskim

tytuł-certyfiakt_power_vet_pl

Certyfikat w języku angielskim 

tytuł-certyfiakt_power_vet_en

Certyfikat powinien spełniać następujące wymogi:

 • jako "instytucja przyjmująca" powinna zostać wskazana firma lub organizacja, w której uczestnik zrealizował staż,
 • dokument powinien zostać podpisany przez instytucję przyjmującą i pośredniczącą (jeśli występuje),
 • daty potwierdzające okres realizacji stażu nie powinny zawierać dni przeznaczonych na podróż.

Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • podpis organizacji przyjmującej i pośredniczącej oraz wysyłającej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia stażu (bez podróży)
 • odpowiednie logotypy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracowanikami zespołu.

FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty - jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

 

Europass

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać również dokument Europass Mobilność.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Niezbędne informacje o sposobie pozyskania dokumentu są zamieszczone na stronie internetowej Krajowego Centrum Europass http://europass.org.pl/

Ze względu na procedurę uzyskiwania dokumentu zalecamy, aby rozpocząć ją zaraz po powrocie uczestników z mobilności zagranicznej.