Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

 

umowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU

 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] - pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER. 
 • PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISANIA MANDATE [DOC] - dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC]- dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE- przesłane w formie elektronicznej
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia formularza kontraktowego w systemie OnLine FRSE [PDF]
 • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]
 • Instrukcja postępowania z Umową finansową [PDF]
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]
 • Weksel "in blanco" [DOC]
 • Deklaracja wekslowa [DOC]


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY FINANSOWEJ

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL][EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL][EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]*

*AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]
 • Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy - minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu dla beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu
 1. Formularz zgłoszeniowy - osoba ucząca się [DOC]*
 2. Formularz zgłoszeniowy - absolwent [DOC]*
 3. Formularz zgłoszeniowy - pracownik [DOC]*

*AKTUALIZACJA! Od 22 września 2016r. obowiązują nowe, zaktualizowane wzory formularzy zgłoszeniowych.

 • Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
 • Załącznik IX: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych - udostępniony w systemie dokumentów OnLine FRSE (online.frse.org.pl).

Umowa finansowa dla projektu z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

 • Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum
 • Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
 • Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów
 • Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się [PL]
  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [PL]
  • Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]
  • Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się [PL][EN]
  • Program szkolenia dla mobilności kadry w ramach sektora [PL][EN]
  • Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności [PL][EN]
  • Oświadczenie Uczestnika Projektu [PL]*

*AKTUALIZACJA! Od 16 czerwca nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wszystkie oświadczenia po 16 czerwca powinny zawierać aktualny adres FRSE:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


 • Załącznik VII: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]
 • Załącznik VIII: Formularz zgłoszeniowy - minimalny zakres danych koniecznych do przekazania przez uczestnika projektu dla beneficjenta/organizacji partnerskiej projektu
 1. Formularz zgłoszeniowy - osoba ucząca się [DOC]*
 2. Formularz zgłoszeniowy - absolwent [DOC]*
 3. Formularz zgłoszeniowy - pracownik [DOC]*

*AKTUALIZACJA! Od 22 września 2016r. obowiązują nowe, zaktualizowane wzory formularzy zgłoszeniowych.

 • Załącznik IX: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych - minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
 • Załącznik X: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych - udostępniony w systemie dokumentów OnLine FRSE (online.frse.org.pl).

SYSTEM URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupelnienia informacji w systemie URF. Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym uchylenie decyzji o przyznaniu dofinansowania.

INSTYTUCJE NIEPUBLICZNE

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

FORMA DOFINANSOWANIA

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.