Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

KONKURS 2018

Umowa finansowa

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” adresowany jest do studentów wyjeżdżających na stypendia zagraniczne, którzy zdecydowali się części studiów lub praktyki odbyć w jednym z krajów uczestniczącym w programie Erasmus+. Stypendium finansowane ze środków PO WER daje  studentom możliwość poszerzenia wiedzy związanej ze studiowanym kierunkiem, a także  podniesienia swoich kompetencje zawodowych i kluczowych, co w dużej mierze zwiększy ich szanse w poszukiwaniu ciekawej pracy po zakończeniu studiów.  W ramach projektu wsparcie otrzymały osoby z grup defaworyzowanych: studenci pobierający stypendia socjalne na uczelni i studenci z niepełnosprawnością.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 76 921 375 PLN

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni 
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej  [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [DOC]
 • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [DOC]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2018/2019 [EXCEL]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2018/2019 [EXCEL]
Dla niepełnosprawnych
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2018/2019 [EXCEL]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2018/2019 [EXCEL]
Dla studentów pobierających stypendium socjalne
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 (umowa 2018) [PDF]
Wniosek o zmianę w umowie
 • Wniosek o zmianę w umowie [DOC]

Realizacja

W projekcie „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy studentów zgodnie z zasadami programu Erasmus+, akcja 103 – Mobilność z krajami programu.

Uczestnikami projektu są:

 • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

Realizacja projektu krok po kroku
Rekrutacja
Zasada równości szans
Oświadczenia
Formularz SL
Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – [PDF]
 • KARTA WIZUALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne. 

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie Mobility Tool+. Do sporządzenia raportu przejściowego zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE.

Raporty przejściowe
System Mobility Tool+

1. Informacje ogólne

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

Przed wyjazdem na staż/szkolenie w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikami należy zarejestrować mobilności uczestników w systmie Mobility Tool+ (art. I.1.6 pkt. c umowy finansowej). 

2. Logowanie do systemu

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

 • Utworzyć konto w bazie EU_LOGIN (d. system ECAS) na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility przy rejestracji podając odpowiedni adres e-mail.
 • Potwierdzić adres email za pośrednictwem, którego chcą się Państwo logować do systemu MT+ poprzez wysłanie wiadomości email na adres email opiekuna projektu (w treści: numer projektu + adres email + prośba o umieszczenie projektu w systemie MT+)
 • Zalogować się do systemu Mobility Tool+ na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Brak potwierdzenia adresu email w FRSE uniemożliwia przetransferowanie projektu do systemu Mobility Tool+.

3. Instrukcje

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+[PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN – nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
Raport końcowy