Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych

KONKURS 2019

Umowa finansowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ konkurs 2019.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] – pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER.
 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] – pełnomocnictwo dla instytucji z Organem Prowadzącym
 • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC] – dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE – przesłane w formie elektronicznej
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia formularza kontraktowego w systemie OnLine FRSE [PDF]
 • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]
System URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia informacji w systemie URF.

Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym także uchyleniem decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany ze środków PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej na 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem proponowanej zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany w projekcie:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana składu grupy partnerskiej (dotyczy tylko konsorcjum)
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiana harmonogramu sprawozdawczości
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks do umowy finansowej znajduje się w systemie dokumentów Online FRSE.

 

Załączniki do umowy finansowej

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu:

 • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PL]
 • Instrukcja wypełnienia Umowy finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PL]
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu [DOC]
 • Instrukcja wypełniania Oświadczenia Uczestnika [PL]
 • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych (tylko dla działań typu job-shadownig i teaching assignment) [PL] [EN]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]

Umowa finansowa dla projektów z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla konsorcjum

Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów – indywidualne dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]

Załącznik V: Pełnomocnictowo dla instytucji koordynującej (Mandate) – porozumienie pomiędzy instytucją koordynującą i każdą instytucją partnerską w projekcie [DOC]

Załącznik VI: Wzory dokumentów mających zastosowanie w umowach pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:

 • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PL]
 • Instrukcja wypełnienia Umowy finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PL]
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu [DOC]
 • Instrukcja wypełnienia Oświadczenia Uczestnika [PL]
 • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych (tylko dla działań typu job-shadownig i teaching assignment[PL] [EN]

Załącznik VII: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania FRSE [PDF]

Załącznik VIII: Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Załącznik IX: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny szkolenia, działania typu job-shadownig lub teaching assignment. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Rekrutacja

Beneficjent na etapie rekrutacji zobowiązany jest do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER sektor Edukacja dorosłych realizowanego przez FRSE.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Jasne i przejrzyste zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin, zawierający kryteria oceny i wyboru.
 • Selekcja powinna być dokonywana przez komisję rekrutacyjną, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.
 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
 • Osoby uczestniczące w rekrutacji zwracają szczególną uwagę na unikanie konfliktu interesów.
 • Utworzenie listy głównej i rezerwowej. Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej. Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu.

Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • Unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • Stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • Stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • Zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
Oświadczenia

Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do podpisania dokumentu Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Umowa finansowa, załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu.

Instrukcja wypełniania Oświadczenia uczestnika [PDF]

W celu prawidłowego przygotowania Oświadczenia uczestnika należy:

 • wpisać szczegółowe dane instytucji beneficjenta – punkt 4 Oświadczenia
 • wydrukować w kolorze dwustronnie na jednej kartce A4 po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu
 • podpisać czytelnie przez uczestnika i wpisać datę oraz miejscowość – data na Oświadczeniu powinna być identyczna z datą podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem projektu
 • odesłać podpisane oświadczenia na adres FRSE z dopiskiem: Oświadczenia uczestników projektu – 2019-1-PL01-KA104-… (numer projektu)

Podpisane Oświadczenia prosimy przesłać na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
PO WER AE „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem: „Oświadczenia uczestników projektu – 2019-1-PL01-KA104-… (numer projektu)”

Formularz SL

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu.

W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014 dostępny w systemie online FRSE: https://online.frse.org.pl/

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełnienia formularza SL:

Instrukcja wypełnienia i złożenia Formularza SL2014 [PDF]

Uzupełniając dane w formularzu SL proszę podawać takie same adresy mailowe poszczególnych uczestników jakie wpisano w systemie Mobility Tool+ przy rejestracji mobilności.

1. OGÓLNE WYTYCZNE

W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników projektów mobilności finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do projektu (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).

W formularzu prosimy nie uwzględniać osób towarzyszących.

Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.

Formularz SL należy wypełnić dwukrotnie, przed wyjazdem grupy i po jej powrocie.

Wszystkie pola zaznaczone na czerwono należy wypełnić przed wyjazdem uczestnika na mobilność zagraniczną. Pozostałe pola należy uzupełnić po powrocie uczestnika do kraju.

Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności, tylko dopisywać kolejnych uczestników projektu do jednego dokumentu SL. Wszyscy uczestnicy danego projektu powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników projektu przez FRSE, kolejnych uczestników należy dopisać do listy, w tym celu należy skontaktować się z opiekunem z FRSE, aby odblokował formularz do dalszej edycji.

Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem projektu w celu skorygowania błędów.

Po złożeniu formularza SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE. Informacje o oświadczeniach znajdują się w zakładce Oświadczenia.

2. POPRAWNOŚĆ DANYCH

Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.

Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych w formularzu dat, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.

Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, w tym pole Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (1), Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa.

Zapraszamy także do zapoznania się z Załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020, gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzu SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać poniższe informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność.

Beneficjent powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Beneficjenci mogą skorzystać ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

CERTYFIKAT EN [DOC]

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE, według których na certyfikacie muszą się znaleźć:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej
 • imiona i nazwisko uczestnika
 • określenie celu mobilności (typ mobilności: kurs/job shadowing/teaching assignment)
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży)
 • odpowiednie logotypy PO WER

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu PO WER AE.

Dokumenty źródłowe

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektora Edukacja Dorosłych, Akcja 1 „Ponadnarodowa mobilność edukacyjna”, dlatego w projekcie zastosowanie mają dokumenty programu Erasmus + oraz dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Przewodnik po programie Erasmus+ (dla konkursu wniosków 2019)

Dokumenty dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opublikowane na stronie Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl):

 1. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 3. Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie
 4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 6. Najnowsze publikacje Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

 

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego z realizacji projektu w systemie Mobility Tool+.

System Mobility Tool+

System Mobility Tool+ służy do zarządzania projektami edukacyjnymi dofinansowanymi ze środków programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W systemie MT+ rejestrowane są mobilności, uczestnicy projektu składają raporty indywidualne (Wzór raportu indywidualnego uczestnika projektu) oraz instytucje realizujące projekt składają raport końcowy z realizacji całego projektu.

Rejestrując uczestnika w Mobility Tool+ należy użyć tego samego maila, który został wpisany w Formularzu SL.

W celu prawidłowego korzystania z systemu zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM.

Więcej informacji na temat systemu MT+, w tym ilustrowany przewodnik użytkownika i filmy instruktażowe, znajdą Państwo na stronie http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

Instrukcje

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+ [PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN – nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności(wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
Raport końcowy

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu realizowanego w programie PO WER Edukacja dorosłych, dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2) i jest traktowany jako wniosek Państwa instytucji o zamknięcie realizacji projektu i płatność końcową.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty).

Praktyczne informacje

Raport końcowy znajduje się w systemie Mobility Tool+, w zakładce Raporty i ma formę formularza. Raport można stworzyć na każdym etapie realizacji projektu klikając przycisk Wygeneruj raport beneficjenta. Częściowo wypełniony raport można zapisywać (jako szkic), a następnie edytować, aż do momentu jego złożenia.

Przy wejściu do edycji raportu poprzez przycisk Edytuj szkic, system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim z zakładek Mobilności i Budżet).

Raport można złożyć tylko po jego całkowitym wypełnieniu – w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.

Po złożeniu raportu końcowego, projekt zostanie zablokowany do edycji w systemie Mobility Tool+ i nie będzie można dokonywać w nim żadnych poprawek ani uzupełnień.

FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.

Szkolenia

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Celem spotkania jest przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących procedury złożenia raportu końcowego oraz prawidłowego rozliczenia projektu.

Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Beneficjenta przed przystąpieniem do złożenia raportu – system Mobility Tool+ i SL 2014, formularz raportu końcowego – poszczególne sekcje raportu, wprowadzanie danych finansowych, generowanie i składanie raportu końcowego, załączniki do raportu; kategorie budżetowe w projekcie, typy kontroli, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu, dokumentacja projektu.

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz: 10.00; Hotel MERCURE (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa)

 Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez system online: ANKIETA REJESTRACYJNA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynatora projektu oraz osobę zajmującą się finansami).

Rejestracja uczestników kończy się 2 maja 2022 r. do godz. 12.00

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

FRSE potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na  wskazany w ankiecie adres mailowy oraz poda szczegółowe dane niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:Agnieszka Guzowska

tel.: 510 385 970, aguzowska@frse.org.pl

 

 

Z

raport końcowy 2019 / 2020

Z

SYSTEM MOBILITY TOOL I FORMULARZ SL

Z

Zarządzanie projektem - kwestie merytoryczne

Z

Umowa finansowa pomiędzy FRSE a beneficjentem

Z

Zarządzanie finansami w projekcie

Z

Umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności. Formularz SL

Z

System Mobility Tool+