Ponadnarodowa mobilność uczniów

KONKURS 2020 – nabór 3

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uprzejmie informuje, iż na etapie rozliczenia końcowego przedsięwzięcia, które otrzymało i rozlicza środki finansowe w kategorii „Wsparcie finansowe związane z udziałem osoby z niepełnosprawnością” (koszty rzeczywiste) zostaje wprowadzona konieczność przedstawienia przez Realizatora dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków związanych z udziałem osoby z niepełnosprawnością w przedsięwzięciu (tj. faktur, rachunków bankowych itp.). Wymienione dokumenty finansowe powinny zostać dołączone do raportu końcowego w formie załączników, w zakładce „Załączniki”. W przypadku wątpliwości związanych z rozliczeniem powyższej kategorii należy skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE lub pracownikiem Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych.

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

 

Zasady naboru

FRSE jest odpowiedzialna za przeprowadzenie selekcji formularzy zgłoszeniowych. Każda uprawniona instytucja może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy w danym naborze. Termin składania formularzy na dany konkurs podany jest w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Formularze złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów przyznanych przez ekspertów tworzona jest lista rankingowa formularzy, opublikowana na stronie projektu. Dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia z najwyższą liczbą punktów do wysokości zaplanowanego budżetu  na dany nabór.

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,

wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów” – do dnia 10 stycznia 2021 r.

Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59).  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych – III nabór

Jak złożyć wniosek?

Formularz zgłoszeniowy składany jest do programu PO WER. Do złożenia formularza zgłoszeniowego konieczne jest posiadanie konta w systemie Online FRSE. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez system wraz z załącznikami, wymienionymi w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Ostateczny termin składania formularzy określony jest w Zaproszeniu.

Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego – III nabór

Instytucje przyjmujące

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE:

 • instytucja wysyłająca: podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiada za realizację programu mobilności ponadnarodowej przez uczniów (w tym: rekrutacja uczestników, dokonywanie praktycznych ustaleń, przygotowanie uczestników przed wyjazdem, zapewnienie uczestnikom wsparcia);
 • organizacja przyjmująca: podmiot z innego kraju członkowskiego UE. Odpowiada za zorganizowanie i opracowanie programu mobilności dla uczestników we współpracy z uczestnikami i instytucją wysyłającą, zapewnienie wsparcia uczestnikom w trakcie pobytu za granicą.

W przygotowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji bazie znajduje się wykaz instytucji z Rumunii zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej z polskimi placówkami w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Polskie szkoły zainteresowane nawiązaniem współpracy z wybraną instytucją z Rumunii, mogą skorzystać z zawartych w wykazie danych i skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pośredniczy w nawiązywaniu partnerstw.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy placówek z obu krajów.

Baza szkół z Rumunii zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Przydatne adresy:

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.


Europejska platforma internetowa dla szkół

School Education Gateway jest pomocna w znalezieniu zagranicznych szkół do współpracy.

Wyniki naboru

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja podjęta w dniu 5 maja 2021 roku. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Wyniki III naboru - konkurs 2020

Wyniki III naboru formularzy zgłoszeniowych (konkurs 2020) złożonych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin składania wniosków: 10/01/2021, godz. 23:59

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 10 stycznia 2021 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja podjęta w dniu 5 maja 2021 roku. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tyś. zł.

Wnioskodawcy, którzy wzięli  udział w naborze zostaną indywidualnie poinformowani drogą e- mailową o wynikach naboru, wraz ze szczegółową informacją nt. złożonego formularza,  jego oceny formalnej i merytorycznej oraz wysokości przyznanego dofinansowania. Powiadomienia zostaną przesłane na adresy e-mail prawnych przedstawicieli organizacji wnioskodawców podanych w formularzach zgłoszeniowych.

W przypadku Wnioskodawców, których formularze zgłoszeniowe zostały zatwierdzone do dofinansowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić w przypadku instytucji niepublicznych badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach;

2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy FRSE a Realizatorem inicjatywy;

3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej;

Wszystkim wnioskodawcom, których formularze zgłoszeniowe zostały zaakceptowane do dofinansowania gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w realizacji swoich inicjatyw.

Jednocześnie informujemy, iż w drugiej połowie br. Zespół PO WER planuje ogłosić kolejny nabór wniosków. Zachęcamy do aplikowania już dziś.  Informacje dotyczące nowego naboru będą dostępne na stronie projektu.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH III NABORU PO WER PMU

Umowa finansowa

Każda instytucja, która otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zobowiązana jest do podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Rozróżniamy trzy rodzaje umów finansowych w zależności od rodzaju instytucji – szkoły niepubliczne z dofinansowaniem poniżej 100 tys. PLN i szkoły publiczne, szkoły niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz szkoły będące Państwową Jednostką Budżetową. Szczegółowe informacje i terminy podpisania umowy zostaną przekazane do koordynatorów przedsięwzięć.

Instytucje niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN

W przypadku instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów przedsięwzięć drogą mailową.

WEKSEL IN BLANCO:

WEKSEL IN BLANCO Z PORĘCZENIEM:

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana instytucji przyjmującej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks do umowy finansowej znajduje się w systemie dokumentów Online FRSE.

Realizacja

Wszystkie etapy przedsięwzięcia powinny zostać precyzyjnie określone, a następnie realizowane w oparciu o ramy jakościowe oraz czasowe, zapewniając wysoki poziom merytoryczny ich wykonania. Sprawne i terminowe przeprowadzenie poszczególnych faz, z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych, gwarantuje zakończenie przedsięwzięcia z sukcesem. Działania powinny być skorelowane z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych przedmiotów uczniów biorących udział w wyjazdach zagranicznych. Uczniowie powinni zostać włączeni we wszystkie etapy przedsięwzięcia.

 

Rekrutacja uczestników

1. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Realizator przedsięwzięcia na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez FRSE.

W ramach projektu PO WER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna zostać przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą. Należy przeprowadzić rekrutację dla wszystkich uczestników, również dla kadry, analogicznie jak dla uczniów.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników. W przypadku rekrutacji opiekunów, osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej nie powinny oceniać własnych formularzy zgłoszeniowych.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do przedsięwzięcia.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem przedsięwzięcia!

4. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Każdy realizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. Dokumentacja rekrutacyjna traktowana jest jako część dokumentacji przedsięwzięcia. FRSE może zażądać w trybie pilnym kopii wszystkich dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:

 • Regulamin rekrutacji uczestników
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE – Wzór karty zgłoszenia ucznia do mobilności
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację)
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową – załącznik do protokołów.
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym przedsięwzięciu nie oznacza, że realizator powinien zachować parytet 50/50.

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących przedsięwzięcie, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami
Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Wzór umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Załączniki do umowy z opiekunem:

 1. Harmonogram wyjazdu zagranicznego (*przygotowuje organizacja wysyłająca)
 2. Warunki ogólne
 3. Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy z opiekunem należy:

 1. Przekazać poprzez system informatyczny udostępniony przez FRSE dane dotyczące uczestnika przedsięwzięcia
 2. Przesłać pocztą tradycyjną oryginał Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia, zgodny z załącznikiem VIII do umowy z FRSE

Zasady przygotowania umowy pomiędzy organizacją wysyłąjącą a opiekunem:

 • Umowę przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie umowy wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym opiekunem przed rozpoczęciem mobilności (w tym przed wizytą przygotowawczą)
 • Wielokrotne wyjazdy jednego opiekuna – konieczność podpisania umowy przed każdą mobilnością
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Załączniki do zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej:

 1. Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia
 2. Harmonogram mobilności

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania zasad uczestnictwa należy:

 1. Przekazać poprzez system informatyczny udostępniony przez FRSE dane dotyczące uczestnika przedsięwzięcia
 2. Przesłać pocztą tradycyjną oryginał Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia, zgodny z załącznikiem VIII do umowy z FRSE

Wytyczne dotyczące przygotowania zasad uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu:

 • Dokument przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie z FRSE oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie zasad uczestnictwa ucznia wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym uczestnikiem (uczniem) przed rozpoczęciem mobilności
 • W przypadku ucznia niepełnoletniego dokumenty podpisuje dodatkowo rodzic/opiekun prawny
 • Wyłącznie jeden wyjazd danego ucznia w ramach przedsięwzięcia
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia

Realizatorzy przedsięwzięć są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia każdej osoby biorącej udział w mobilności. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Dokument należy:

 • uzupełnić o dane instytucji wysyłającej – punkt 4 oświadczenia
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika przedsięwzięcia
 • podpisać przez uczestnika przedsięwzięcia i ewentualnie opiekuna prawnego – uczestnik niepełnoletni
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem Oświadczenia uczestników – numer przedsięwzięcia

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy opiekunem a organizacją wysyłającą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ są obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie.

INSTRUKCJA wypełniania

Formularz SL

Instytucje realizujące projekty ze środków PO WER są zobligowane do złożenia formularza SL, zgodnie z podpisaną umową finansową z FRSE –  Załącznik IV Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE

Formularz SL należy składać jedynie w wersji elektronicznej poprzez system dokumentów On-line, znajdujący się pod adresem: http://online.frse.org.pl/

W celu poprawnego złożenia formularza SL należy zapoznać się z instrukcją –  Instrukcja SL

1. Ogólne wytyczne

 • W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników mobilności (uczniów, opiekunów) finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).
 • W formularzu prosimy nie uwzględniać  osób towarzyszących.
 • Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy pomiędzy opiekunem a instytucją wysyłąjącą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.
 • Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności.
 • Wszyscy uczestnicy danego przedsięwzięcia powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników przedsięwzięcia przez FRSE kolejnych uczestników należy do listy dopisać. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z opiekunem w FRSE aby odblokował formularz do dalszej edycji.
 • Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE w celu skorygowania błędów.
 • Po złożeniu Formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE.

2. Poprawność danych

 • Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.
 • Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych dat w formularzu, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.
 • Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Realizator przedsięwzięcia powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta. Zalecamy korzystanie ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

Wzór Certyfikatu

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy PO WER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowane przedsięwzięćie otrzymało dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy realizatorzy przedsięwzięć są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji przedsięwzięcia w głównej siedzibie realizatora oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę realizatora przedsięwzięcia
 • tytuł przedsięwzięcia
 • cel przedsięwzięcia (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnie logo realizatora przedsięwzięcia

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Raportowanie

Każda instytucja wysyłająca zobowiązana jest do złożenia w trakcie realizacji swojego przedsięwzięcia raportu zbiorczego będącego integralną częścią raportu indywidualnego uczestnika i stanowiącego sprawozdanie po odbytym wyjeździe każdej grupy uczniów. Wszystkie szkoły realizujące mobilności zagraniczne zobowiązane są do przedstawienia raportu końcowego z realizacji przedsięwzięcia, stanowiącego prośbę o płatność końcową. Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są tylko przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz instytucji publicznych i niepublicznych realizujących przedsięwzięcia 12-miesięczne.

Raport indywidualny

Raport indywidualny służy do określenia poziomu posiadanych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów) przed mobilnością oraz oceny poziomu rozwoju lub nabycia nowych kompetencji dzięki udziałowi w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Stanowi narzędzie pozwalające uzyskać odpowiedzi na 5 określonych pytań, będących integralną częścią Raportu zbiorczego, na podstawie którego zostanie rozliczone przedsięwzięcie.

Realizator przedsięwzięcia zobligowany jest do przygotowania w ramach 5 wskazanych pytań testu lub kwestionariusza obserwacji określającego poziom kompetencji kluczowych, który zostanie wypełniony przez uczestnika (ucznia) przedsięwzięcia dwukrotnie: przed i po mobilności. Forma raportu indywidualnego ustalana jest indywidualnie przez Realizatora przedsięwzięcia.

Wynik badania przed mobilnością określa profil uczestnika i jego potrzeby w kontekście realizacji działań projektowych. Wynik badania po zakończonej mobilności określa przyrost, bądź nabycie danych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów).

Wzór raportu indywidualnego

Raport zbiorczy

Raport zbiorczy służy do pomiaru kompetencji kluczowych uczestników (uczniów) przedsięwzięcia. Ma na celu ocenę poziomu posiadanych przez uczniów kompetencji, określenie ich przyrostu, bądź nabycie nowych, dzięki udziałowi w ponadnarodowych mobilnościach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Raport składa się z 5  pytań i stanowi obligatoryjny dokument, wymagany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do akceptacji i zatwierdzenia rozliczenia końcowego realizowanego przedsięwzięcia.

Realizator przedsięwzięcia, w terminie do 28 dni po zakończonej mobilności, zobligowany jest na podstawie otrzymanych wyników badań z raportów indywidualnych przeprowadzonych dwukrotnie – przed i po mobilności wśród wszystkich uczestników przedsięwzięcia, do opracowania i przesłania poprzez system dokumentów Online FRSE raportu zbiorczego.

Raport przejściowy

Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są tylko przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz instytucji publicznych i niepublicznych realizujących przedsięwzięcia 12-miesięczne. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

W przypadku umów finansowych z zabezpieczeniem warunkiem uzyskania kolejnej płatności zaliczkowej jest złożenie przez realizatora przedsięwzięcia i zatwierdzenie przez FRSE raportu przejściowego. Raport należy złożyć po wykorzystaniu 70% kwoty pierwszej płatności zaliczkowej.

Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Do raportu przejściowego należy obowiązkowo dołączyć:

Każdy raport przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej.

Instrukcja wypełnienia raportu przejściowego

Raport końcowy

Raport końcowy

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej .

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu.

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu dokumentów Online FRSE.

Do raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy dołączyć:

Po złożeniu raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego realizatora przedsięwzięcia niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

Spotkania informacyjne

Zespół PO WER serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” nt. zasad zarządzania inicjatywami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkania poświęcone będą kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją przedsięwzięć. Omawiane będą najważniejsze dokumenty oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach inicjatyw. O planowanych spotkaniach zarówno dla realizatorów przedsięwzięć jak również przyszłych wnioskodawców zespół PO WER będzie informował na bieżąco. Zapraszamy!

Szkolenia dla wnioskodawców

Szanowni Państwo,

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypomina, iż od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. trwa III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie ClickMeeting w dniu 3 grudnia 2020 r. o godzinie 15.00.

Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. Równocześnie – na czacie – będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: Spotkanie promujące projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” III nabór – 3.12.2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

———————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypominamy, iż od 1 września do 30 listopada 2020r. trwa III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie ClickMeeting w dniu 9 listopada 2020 r. o godzinie 12.00.

Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. Równocześnie – na czacie – będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: Spotkanie promujące projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” III nabór_9.11.2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

———————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 r. III naborem do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, uprzejmie zapraszamy Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie ClickMeeting w dniu 30 września 2020 r. o godzinie 10.00.

Podczas webinarium pracownicy FRSE przedstawią zasady naboru oraz merytoryczne i finansowe aspekty projektu. W drugiej części spotkania – na czacie – będzie możliwość zadawania pytań. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: Spotkanie promujące projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – III nabór

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Szkolenia dla realizatorów przedsięwzięć

Spotkanie dla instytucji kończących realizację przedsięwzięć
w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniówIII nabór

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza na spotkanie skierowane do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytorycznych i finansowych dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw, a także sposobów i metod upowszechniania rezultatów.

Terminy i miejsce spotkania:

Termin: 22 września 2022 r. godz. 9.30 – 16.00

Miejsce: Hotel Mercury – ul. Złota 48/54, Warszawa

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów transportu. W trakcie szkolenia będzie zapewnione wyżywienie.

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej.

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę ankiety rejestracyjnej należy skopiować link:
https://www.webankieta.pl/ankieta/796488/spotkanie-dla-instytucji-konczacych-realizacje-przedsiewziec-pmu-22-wrzesnia-2022-r.html i wkleić go w pasek przeglądarki.

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w spotkaniu, w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w ankiecie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Eweliną Czaja-Czaplińską;

e-mail: ecczaplinska@frse.org.pl

tel.: 511 569 548

 

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

———————————————————————————————————————————————-

SPOTKANIE DLA INSTYTUCJI ROZPOCZYNAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROJEKTU „PONADANRODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” KONKURS 2020

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć z III naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytoryczno-finansowych dotyczących prawidłowej realizacji działań projektowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, obowiązki szkół wynikające z realizacji przedsięwzięć, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczące raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

W trakcie szkolenia zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa związane z pandemią: dezynfekcja, utrzymanie dystansu, zasłanianie nosa i ust.

Termin i miejsce:

16 września 2021 r.  Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa, godz. 9.30-16.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osoba zajmująca się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i potrwa od 2 do 9 września 2021 r.

Ankieta rejestracyjna:  https://szkoleniepmu.webankieta.pl/

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem FRSE wyznaczy kolejny termin spotkania.

Zapraszamy serdecznie i liczymy na owocną współpracę.

Program spotkania

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Panią Beatą Likos-Grzesiak, nr tel: 797-011-632, mail: blgrzesiak@frse.org.pl lub

Panią Pauliną Misiak, nr tel: 510-386-531, mail: pmisiak@frse.org.pl.


Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

——————————————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że tegoroczne spotkania skierowane do szkół rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach III naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” odbędą się we wrześniu 2021 r. O dokładnych terminach i formach spotkań będziemy  informowali osoby kontaktowe w indywidualnym komunikacie mailowym.

Jednakże, ze względu na fakt rozpoczęcia niektórych działań w Państwach przedsięwzięciach w bieżącym czasie, przedstawiamy poniżej kompendium najważniejszych informacji związanych z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” konkurs 2020.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszam także do kontaktu indywidualnego z opiekunem Państwa przedsięwzięcia w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania na platformie ZOOM. Preferowaną przez Państwa formę spotkania oraz termin opiekun ustali indywidualnie.

Informacja do beneficjentów realizacja przedsięwzięcia cz.1

Informacje dla beneficjentów- realizacja przedsięwzięcia cz.2

Prezentacje z przeprowadzonych szkoleń

Spotkanie dla instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniówIII nabór

 

Prezentacja z webinarium dot. III naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 23.09.2020

Prezentacja z webinarium dot. III naboru do projektu  „Ponadnarodowa mobilnośc uczniów” 30.09.2020

Prezentacja z webinarium dot. III naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 9.11.2020

Najważniejsze zapisy umowy finansowej pomiędzy FRSE a realizatorem – PREZENTACJA

Zarządzanie przedsięwzięciem – kwestie jakościowe – PREZENTACJA

Zarządzanie przedsięwzięciem – kwestie finansowe – PREZENTACJA

Umowa pomiędzy instytucją wysyłającą a opiekunem – PREZENTACJA

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej – PREZENTACJA

Raportowanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia –PREZENTACJA

Formularz SL