Program operacyjny wiedza edukacja rozwój

Edukacja Dorosłych

Głównym celem projektu realizowanego ze środków PO WER w obszarze edukacji dorosłych jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodową edukacją osób dorosłych z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Projekt

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowany jest w IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową w programie Erasmus+ Akcja KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” dla danego konkursu wg listy rankingowej.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów składanych w programie Erasmus+ dla Akcji KA1 „Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych” w ramach konkursów wniosków w latach 2018, 2019, 2020.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację inicjatyw, których celem jest poprawa kompetencji kluczowych i zawodowych kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, dzięki czemu organizacje mogą podnieść jakość swoich usług edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu obejmuje wsparcie w formie ryczałtu na pokrycie kosztów podróży, utrzymania uczestnika podczas pobytu zagranicznego, ewentualnej opłaty za uczestnictwo w kursie oraz wsparcia organizacyjnego (środki na przygotowanie do mobilności, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów, upowszechnianie oraz inne koszty realizacji projektu). W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób z niepełnosprawnością możliwy jest udział osób towarzyszących.

Aktualności

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.
Celem spotkania jest przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących procedury złożenia raportu końcowego oraz prawidłowego rozliczenia projektu.
Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki Beneficjenta przed przystąpieniem do złożenia raportu – system Mobility Tool+ i SL 2014, formularz raportu końcowego – poszczególne sekcje raportu, wprowadzanie danych finansowych, generowanie i składanie raportu końcowego, załączniki do raportu; kategorie budżetowe w projekcie, typy kontroli, przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu, dokumentacja projektu.

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz: 10.00; Hotel MERCURE (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa)

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez system online: ANKIETA REJESTRACYJNA

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynatora projektu oraz osobę zajmującą się finansami).

Rejestracja uczestników kończy się 2 maja 2022 r. do godz. 12.00

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

FRSE potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na wskazany w ankiecie adres mailowy oraz poda szczegółowe dane niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Guzowska tel.: 510 385 970, aguzowska@frse.org.pl

Komunikat dla instytucji, dla których termin złożenia raportu końcowego przypada na okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Komunikat dla beneficjentów realizujących projekty dofinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dla których termin złożenia raportu końcowego z projektów przypada na okres wrzesień – grudzień 2020 r.

Spotkania dla instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” konkurs 2020

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” konkurs 2020.

Webinarium upowszechniające

Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online – zaproszenie na webinarium

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie…

Kontakt

Dyrektor
Liliana Budkowska

tel. 22 46 31 424
lbudkowska@frse.org.pl

Zastępca Dyrektora
Emilia Halemba

tel. 22 46 31 671
ehalemba@frse.org.pl

Koordynator
Agnieszka Wielgomas

tel. 728-455-327


Agnieszka Guzowska

tel. 510 385 970
aguzowska@frse.org.pl

 

ROZLICZENIA FINANSOWE PROJEKTÓW MOBILNOŚCIOWYCH

Zastępca głównej księgowej
Małgorzata Sztarbała

tel. 22 46 31 134
msztarbala@frse.org.pl