Ponadnarodowa mobilność uczniów

KONKURS 2021 – nabór 4

Szanowni Państwo,

Zespół PO WER uprzejmie przypomina, że przedsięwzięcia realizowane przez szkoły w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (nabory I-IV) obejmować mogą wyłącznie jednokrotne wyjazdy uczniów do kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Oznacza to, że uczeń w ramach całego projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” może przystąpić do projektu tylko raz i wziąć udział w wyjeździe zagranicznym tylko jeden raz.

W związku z powyższym zwracamy szczególną uwagę na planowanie działań projektowych kierowanych jedynie do uczniów, którzy nie brali wcześniej udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, że ze względu na specyfikę projektu ponowny wyjazd tego samego ucznia nie zostanie uznany i rozliczony na etapie raportu końcowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z opiekunem przedsięwzięcia.

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Zasady naboru

FRSE jest odpowiedzialna za przeprowadzenie selekcji formularzy zgłoszeniowych. Każda uprawniona instytucja może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy w danym naborze. Termin składania formularzy na dany konkurs podany jest w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Formularze złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów przyznanych przez ekspertów tworzona jest lista rankingowa formularzy, opublikowana na stronie projektu. Dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia z najwyższą liczbą punktów do wysokości zaplanowanego budżetu  na dany nabór.

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 listopada 2021 r. o godz. 23.59.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

 • Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika Oświadczenie do zgłoszenia.
 • W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Formularz wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się ze szczegółowymi dokumentami umieszczonymi na stronie w zakładce ‘Dokumenty’.

Prosimy również o zapoznanie się z przewodnikiem dla wnioskodawców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami zespołu POW ER SE :
tel: 22 46 31 690
e-mail: powerse@frse.org.pl

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych – IV nabór

Jak złożyć wniosek?

Formularz zgłoszeniowy składany jest do programu PO WER. Do złożenia formularza zgłoszeniowego konieczne jest posiadanie konta w systemie Online FRSE. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez system wraz z załącznikami, wymienionymi w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Ostateczny termin składania formularzy określony jest w Zaproszeniu.

Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego – IV nabór

Instytucje przyjmujące

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE:

 • instytucja wysyłająca: podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiada za realizację programu mobilności ponadnarodowej przez uczniów (w tym: rekrutacja uczestników, dokonywanie praktycznych ustaleń, przygotowanie uczestników przed wyjazdem, zapewnienie uczestnikom wsparcia);
 • organizacja przyjmująca: podmiot z innego kraju członkowskiego UE. Odpowiada za zorganizowanie i opracowanie programu mobilności dla uczestników we współpracy z uczestnikami i instytucją wysyłającą, zapewnienie wsparcia uczestnikom w trakcie pobytu za granicą.

W przygotowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji bazie znajduje się wykaz instytucji z Rumunii zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej z polskimi placówkami w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Polskie szkoły zainteresowane nawiązaniem współpracy z wybraną instytucją z Rumunii, mogą skorzystać z zawartych w wykazie danych i skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pośredniczy w nawiązywaniu partnerstw.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy placówek z obu krajów.

Baza szkół z Rumunii zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Przydatne adresy:

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.


Europejska platforma internetowa dla szkół

School Education Gateway jest pomocna w znalezieniu zagranicznych szkół do współpracy.

Wyniki naboru

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja Zarządu FRSE o zatwierdzeniu przedsięwzięć w ramach IV naboru została podjęta  w dniu 24 marca 2022 roku.

Wyniki IV naboru - konkurs 2021

Wyniki IV naboru formularzy zgłoszeniowych (konkurs 2021) złożonych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin składania wniosków: 30/11/2021, godz. 23:59

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja podjęta została w dniu 24 marca 2022 roku.

Wnioskodawcy, którzy wzięli  udział w naborze zostaną indywidualnie poinformowani drogą e- mailową o wynikach naboru, wraz ze szczegółową informacją nt. złożonego formularza,  jego oceny formalnej i merytorycznej oraz wysokości przyznanego dofinansowania. Powiadomienia zostaną przesłane na adresy e-mail prawnych przedstawicieli organizacji wnioskodawców podanych w formularzach zgłoszeniowych.

W przypadku Wnioskodawców, których formularze zgłoszeniowe zostały zatwierdzone do dofinansowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić w przypadku instytucji niepublicznych badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach;

2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy FRSE a Realizatorem inicjatywy;

3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej;

Wszystkim wnioskodawcom, których formularze zgłoszeniowe zostały zaakceptowane do dofinansowania gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w realizacji swoich inicjatyw.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH IV NABORU PO WER PMU

Lista dofinansowanych placówek IV naboru II tura

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować o  dofinansowaniu dodatkowych 160 projektów z listy rezerwowej projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.

Lista rankingowa II tura dofinansowanie 160 projektów

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.

 

Umowa finansowa

Każda instytucja, która otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zobowiązana jest do podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Rozróżniamy trzy rodzaje umów finansowych w zależności od rodzaju instytucji – szkoły niepubliczne z dofinansowaniem poniżej 100 tys. PLN i szkoły publiczne, szkoły niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz szkoły będące Państwową Jednostką Budżetową. Szczegółowe informacje i terminy podpisania umowy zostaną przekazane do koordynatorów przedsięwzięć.

Instytucje niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN

W przypadku instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów przedsięwzięć drogą mailową.

WEKSEL IN BLANCO:

WEKSEL IN BLANCO Z PORĘCZENIEM:

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana instytucji przyjmującej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks do umowy finansowej znajduje się w systemie dokumentów Online FRSE.

Realizacja

Wszystkie etapy przedsięwzięcia powinny zostać precyzyjnie określone, a następnie realizowane w oparciu o ramy jakościowe oraz czasowe, zapewniając wysoki poziom merytoryczny ich wykonania. Sprawne i terminowe przeprowadzenie poszczególnych faz, z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych, gwarantuje zakończenie przedsięwzięcia z sukcesem. Działania powinny być skorelowane z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych przedmiotów uczniów biorących udział w wyjazdach zagranicznych. Uczniowie powinni zostać włączeni we wszystkie etapy przedsięwzięcia.

 

Rekrutacja uczestników

1. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Realizator przedsięwzięcia na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez FRSE.

W ramach projektu PO WER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna zostać przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą. Należy przeprowadzić rekrutację dla wszystkich uczestników, również dla kadry, analogicznie jak dla uczniów.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników. W przypadku rekrutacji opiekunów, osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej nie powinny oceniać własnych formularzy zgłoszeniowych.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do przedsięwzięcia.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem przedsięwzięcia!

4. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Każdy realizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. Dokumentacja rekrutacyjna traktowana jest jako część dokumentacji przedsięwzięcia. FRSE może zażądać w trybie pilnym kopii wszystkich dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:

 • Regulamin rekrutacji uczestników
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE – Wzór karty zgłoszenia ucznia do mobilności
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację)
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową – załącznik do protokołów.
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym przedsięwzięciu nie oznacza, że realizator powinien zachować parytet 50/50.

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących przedsięwzięcie, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami
Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Wzór umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Załączniki do umowy z opiekunem:

 1. Harmonogram wyjazdu zagranicznego (*przygotowuje organizacja wysyłająca)
 2. Warunki ogólne
 3. Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy z opiekunem należy:

 1. Przekazać poprzez system informatyczny udostępniony przez FRSE dane dotyczące uczestnika przedsięwzięcia
 2. Przesłać pocztą tradycyjną oryginał Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia, zgodny z załącznikiem VIII do umowy z FRSE

Zasady przygotowania umowy pomiędzy organizacją wysyłąjącą a opiekunem:

 • Umowę przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie umowy wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym opiekunem przed rozpoczęciem mobilności (w tym przed wizytą przygotowawczą)
 • Wielokrotne wyjazdy jednego opiekuna – konieczność podpisania umowy przed każdą mobilnością
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Załączniki do zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej:

 1. Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia
 2. Harmonogram mobilności

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania zasad uczestnictwa należy:

 1. Przekazać poprzez system informatyczny udostępniony przez FRSE dane dotyczące uczestnika przedsięwzięcia
 2. Przesłać pocztą tradycyjną oryginał Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia, zgodny z załącznikiem VIII do umowy z FRSE

Wytyczne dotyczące przygotowania zasad uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu:

 • Dokument przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie z FRSE oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie zasad uczestnictwa ucznia wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym uczestnikiem (uczniem) przed rozpoczęciem mobilności
 • W przypadku ucznia niepełnoletniego dokumenty podpisuje dodatkowo rodzic/opiekun prawny
 • Wyłącznie jeden wyjazd danego ucznia w ramach przedsięwzięcia
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia

Realizatorzy przedsięwzięć są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia każdej osoby biorącej udział w mobilności. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Dokument należy:

 • uzupełnić o dane instytucji wysyłającej – punkt 4 oświadczenia
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika przedsięwzięcia
 • podpisać przez uczestnika przedsięwzięcia i ewentualnie opiekuna prawnego – uczestnik niepełnoletni
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem Oświadczenia uczestników – numer przedsięwzięcia

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy opiekunem a organizacją wysyłającą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ są obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie.

Instrukcja wypełnienia Oświadczenia uczestnika:

Formularz SL

Instytucje realizujące projekty ze środków PO WER są zobligowane do złożenia formularza SL, zgodnie z podpisaną umową finansową z FRSE –  Załącznik IV Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE

Formularz SL należy składać jedynie w wersji elektronicznej poprzez system dokumentów On-line, znajdujący się pod adresem: http://online.frse.org.pl/

W celu poprawnego złożenia formularza SL należy zapoznać się z instrukcją –  Instrukcja SL

1. Ogólne wytyczne

 • W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników mobilności (uczniów, opiekunów) finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).
 • W formularzu prosimy nie uwzględniać  osób towarzyszących.
 • Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy pomiędzy opiekunem a instytucją wysyłąjącą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.
 • Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności.
 • Wszyscy uczestnicy danego przedsięwzięcia powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników przedsięwzięcia przez FRSE kolejnych uczestników należy do listy dopisać. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z opiekunem w FRSE aby odblokował formularz do dalszej edycji.
 • Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE w celu skorygowania błędów.
 • Po złożeniu Formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE.

2. Poprawność danych

 • Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.
 • Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych dat w formularzu, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.
 • Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Realizator przedsięwzięcia powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta. Zalecamy korzystanie ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

Wzór Certyfikatu

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy PO WER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowane przedsięwzięćie otrzymało dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy realizatorzy przedsięwzięć są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji przedsięwzięcia w głównej siedzibie realizatora oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę realizatora przedsięwzięcia
 • tytuł przedsięwzięcia
 • cel przedsięwzięcia (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnie logo realizatora przedsięwzięcia

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Raportowanie

Każda instytucja wysyłająca zobowiązana jest do złożenia w trakcie realizacji swojego przedsięwzięcia raportu zbiorczego będącego integralną częścią raportu indywidualnego uczestnika i stanowiącego sprawozdanie po odbytym wyjeździe każdej grupy uczniów. Wszystkie szkoły realizujące mobilności zagraniczne zobowiązane są do przedstawienia raportu końcowego z realizacji przedsięwzięcia, stanowiącego prośbę o płatność końcową. Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz instytucji publicznych i niepublicznych realizujących przedsięwzięcia 12-miesięczne.

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uprzejmie informuje, iż na etapie rozliczenia końcowego przedsięwzięcia, które otrzymało i rozlicza środki finansowe w kategorii „Wsparcie finansowe związane z udziałem osoby z niepełnosprawnością” (koszty rzeczywiste) zostaje wprowadzona konieczność przedstawienia przez Realizatora dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków związanych z udziałem osoby z niepełnosprawnością w przedsięwzięciu (tj. faktur, rachunków bankowych itp.). Wymienione dokumenty finansowe powinny zostać dołączone do raportu końcowego w formie załączników, w zakładce „Załączniki”. W przypadku wątpliwości związanych z rozliczeniem powyższej kategorii należy skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE lub pracownikiem Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowych.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Raport indywidualny

Raport indywidualny służy do określenia poziomu posiadanych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów) przed mobilnością oraz oceny poziomu rozwoju lub nabycia nowych kompetencji dzięki udziałowi w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Stanowi narzędzie pozwalające uzyskać odpowiedzi na 5 określonych pytań, będących integralną częścią Raportu zbiorczego, na podstawie którego zostanie rozliczone przedsięwzięcie.

Realizator przedsięwzięcia zobligowany jest do przygotowania w ramach 5 wskazanych pytań testu lub kwestionariusza obserwacji określającego poziom kompetencji kluczowych, który zostanie wypełniony przez uczestnika (ucznia) przedsięwzięcia dwukrotnie: przed i po mobilności. Forma raportu indywidualnego ustalana jest indywidualnie przez Realizatora przedsięwzięcia.

Wynik badania przed mobilnością określa profil uczestnika i jego potrzeby w kontekście realizacji działań projektowych. Wynik badania po zakończonej mobilności określa przyrost, bądź nabycie danych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów).

Wzór raportu indywidualnego

Raport zbiorczy

Raport zbiorczy służy do pomiaru kompetencji kluczowych uczestników (uczniów) przedsięwzięcia. Ma na celu ocenę poziomu posiadanych przez uczniów kompetencji, określenie ich przyrostu, bądź nabycie nowych, dzięki udziałowi w ponadnarodowych mobilnościach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Raport składa się z 5  pytań i stanowi obligatoryjny dokument, wymagany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do akceptacji i zatwierdzenia rozliczenia końcowego realizowanego przedsięwzięcia.

Realizator przedsięwzięcia, w terminie do 14 dni po zakończonej mobilności, zobligowany jest na podstawie otrzymanych wyników badań z raportów indywidualnych przeprowadzonych dwukrotnie – przed i po mobilności wśród wszystkich uczestników przedsięwzięcia, do opracowania i przesłania poprzez system dokumentów Online FRSE raportu zbiorczego.

Raport przejściowy

Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są tylko przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz instytucji publicznych i niepublicznych realizujących przedsięwzięcia 12-miesięczne. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

W przypadku umów finansowych z zabezpieczeniem warunkiem uzyskania kolejnej płatności zaliczkowej jest złożenie przez realizatora przedsięwzięcia i zatwierdzenie przez FRSE raportu przejściowego. Raport należy złożyć po wykorzystaniu 70% kwoty pierwszej płatności zaliczkowej.

Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Do raportu przejściowego należy obowiązkowo dołączyć:

 • Oświadczenie o prawidłowości danych w raporcie przejściowym

Każdy raport przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej.

Raport końcowy

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej .

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu.

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu dokumentów Online FRSE.

Do raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy dołączyć:

Po złożeniu raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego realizatora przedsięwzięcia niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

 

Spotkania informacyjne

Zespół PO WER serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” nt. zasad zarządzania inicjatywami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkania poświęcone będą kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją przedsięwzięć. Omawiane będą najważniejsze dokumenty oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach inicjatyw. O planowanych spotkaniach zarówno dla realizatorów przedsięwzięć jak również przyszłych wnioskodawców zespół PO WER będzie informował na bieżąco. Zapraszamy!

Szkolenia dla wnioskodawców

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”, IV NABÓR

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych.

W trakcie szkolenia zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa związane z pandemią: dezynfekcja, utrzymanie dystansu, zasłanianie nosa i ust.

Termin i miejsce:

3 listopada 2021 r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa, godz. 11.00-15.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i potrwa do 29 października 2021 r.

Ankieta rejestracyjna

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu.

FRSE serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Program spotkania

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Panią Beatą Likos-Grzesiak, nr tel: 797-011-632, mail: blgrzesiak@frse.org.pl lub

Panią Pauliną Misiak, nr tel: 510-386-531, mail: pmisiak@frse.org.pl.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” to niesamowita przygoda edukacyjna z jakiej skorzystać mogą polscy uczniowie realizując podstawę programową w trakcie międzynarodowych aktywności w dowolnym kraju Unii Europejskiej.  Pomóżmy uczniom skorzystać z tych możliwości!!!

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

——————————————————————————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym IV naborem formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach o charakterze informacyjno-doradczym.

Podczas zaplanowanych wydarzeń zostaną zaprezentowane merytoryczne i finansowe założenia projektu, omówione zasady trwającego naboru oraz udzielone odpowiedzi na pytania uczestników.

Spotkania odbędą się w zarówno w formule stacjonarnej jak i elektronicznej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

– 29 września 2021r.- spotkanie online – platforma Teams, od godziny 13.00, organizowane przez FRSE, link do spotkania: Spotkanie promujące projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór – 29.09.2021r.

– 5-6 października 2021r. – spotkanie stacjonarne w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., osoba do kontaktu: Aleksandra Klimczak, tel. 695 28 12 79

 • 5 października – Gorzów Wlkp. – miejsce spotkania: Zespół Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej- Karamać, ul. Okólna 35, wydarzenie organizowane w godz. 9.00-14.00
 • 6 października – Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka ul. Stefana Wyszyńskiego 19a, wydarzenie organizowane w godz. 9.00-14.00

– 7 października 2021r – spotkanie online, organizowane dla placówek z województwa śląskiego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, osoba do kontaktu: Joanna Sobotnik, tel. 326063059, wydarzenie organizowane w godz. 10.00-13.00

– 19 października 2021r. – spotkanie stacjonarne, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie; osoba do kontaktu: Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz, tel. 17 867-11-45

miejsce spotkania: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara ul. Witolda 11a

– 21 października 2021r. – spotkanie online na platformie Teams, od godziny 13.00, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z FRSE; osoba do kontaktu: Halina Pilarz, tel. 77 45 24 526. Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz rejestracja znajdują się na stronie internetowej: https://www.kuratorium.opole.pl/oferta-edukacyjna-biura-programow-zewnetrznych-i-miedzysektorowych-projekt-po-wer-ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypomina, że do 30 listopada 2021r. trwa IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Nauczycieli i Dyrektorów szkół do udziału w webinarium organizowanym na platformie Teams w dniu 29 września 2021 r. o godzinie 13.00.

Celem organizowanego spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Przewidywany czas trwania spotkania – ok. 2 godz.

Link do spotkania: Spotkanie promujące projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór – 29.09.2021r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

KONSULTACJE INDYWIDUALNE – IV NABÓR PO WER PMU

W związku z ogłoszeniem IV naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z przyjemnością informujemy że uruchamiamy możliwość konsultacji indywidualnych  z ekspertami Zespołu  PO WER ds. projektu.

Podczas indywidualnych konsultacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji związanych z obszarem merytoryczno-finansowym projektu, prawidłowym wypełnieniem wymaganych dokumentów, obszarem działań w zakresie projektu a także odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych ze złożeniem formularzy zgłoszeniowych w ramach trwającego naboru.

Na konsultację zapraszamy osoby mające pomysł na projekt i propozycję działań w obrębie inicjatywy.

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenia związane z pandemią COVID-19 konsultacje odbędą się w formie spotkań wirtualnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Beatą Likos-Grzesiak.

tel. (22) 463-13-12
tel. kom: 797-011-632
adres mailowy: blgrzesiak@frse.org.pl

Szkolenia dla realizatorów przedsięwzięć

SPOTKANIE DLA INSTYTUCJI KOŃCZĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROJEKTU „PONADANRODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” KONKURS 2021

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza przedstawicieli placówek do udziału w spotkaniu dla instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach IV naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętych wsparciem w dniu 30.01.2023 r.

Celem spotkania jest przekazanie instytucjom kończącym działania projektowe informacji na temat raportu końcowego, rozliczenia finansowego projektu oraz upowszechniania i promocji.

termin spotkania:     21 czerwca 2023r., godziny: 09:30 – 16:00

miejsce:                     HOTEL MERCURE, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zainteresowane osoby proszone są o rejestracje na spotkanie za pośrednictwem ankiety:

Ankieta rejestracyjna na spotkanie 21 czerwca 2023 r.

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę ankiet rejestracyjnych należy skopiować wybrany link i wkleić go w pasek przeglądarki.:

https://www.webankieta.pl/ankieta/952329/szkolenie-power-pmu.html

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niezarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu. Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie). FRSE prosi o udział w całym spotkaniu. 

Rejestracja na spotkanie kończy się 12.06.2023r. do godz. 23:59 lub po wyczerpaniu wolnych miejsc. 

Po zakończeniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz program.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia wyżywienie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania.

W przypadku pytań organizacyjnych lub rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu, proszę o kontakt z Panią Justyną Głusiec; e-mail: jglusiec@frse.org.pl, tel.: 511 569 530.

*************************

SPOTKANIE DLA INSTYTUCJI ROZPOCZYNAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROJEKTU „PONADANRODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” KONKURS 2021

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza na spotkanie dedykowane instytucjom rozpoczynających realizację przedsięwzięć w ramach IV naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętych wsparciem z dnia 30 stycznia 2023 roku.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytoryczno-finansowych dotyczących prawidłowej realizacji działań projektowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, obowiązki szkół wynikające z realizacji przedsięwzięć, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczące raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

Termin i miejsce:

08 marca 2023r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa,

godz. 9.30-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osoba zajmująca się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i trwa do 28 lutego 2023 r.

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Sroczyńska

e-mail: magdalena.sroczynska@frse.org.pl

kom.: 510 387 480

Serdecznie zapraszamy

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

                                                                     …………………………………………………………………………………….

Spotkanie dla instytucji kończących realizację przedsięwzięć  w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza na spotkanie skierowane do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach IV naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytorycznych i finansowych dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw, a także sposobów i metod upowszechniania rezultatów.

Terminy i miejsce spotkania:

Terminy: 3 lub 12 października 2022 r. godz. 9.30 -16.00

Miejsce: Hotel Mercury – ul. Złota 48/54, Warszawa

Program szkolenia 03.10.2022

Program szkolenia 12.10.2022

Liczba miejsc na każde spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów transportu. W trakcie szkolenia będzie zapewnione wyżywienie.

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Rejestracja na spotkanie 3 października 2022 r. odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej

Rejestracja na spotkanie 12 października 2022 r. odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w spotkaniu, w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w ankiecie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Eweliną Czaja-Czaplińską;

e-mail: ecczaplinska@frse.org.pl

tel.: 511 569 548

 

…………………………………………………………………………………

SPOTKANIE DLA INSTYTUCJI ROZPOCZYNAJĄCYCH REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROJEKTU „PONADANRODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” KONKURS 2021

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji rozpoczynających realizację przedsięwzięć z IV naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytoryczno-finansowych dotyczących prawidłowej realizacji działań projektowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, obowiązki szkół wynikające z realizacji przedsięwzięć, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczące raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach przedsięwzięć.

Termin i miejsce:

27 i 28 kwietnia 2022r. – Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa, godz. 9.30-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator przedsięwzięcia oraz osoba zajmująca się finansami).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i trwa do 21 kwietnia 2022 r.

Spotkanie 27 kwietnia

Spotkanie 28 kwietnia

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem FRSE wyznaczy kolejny termin spotkania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Beatą Likos-Grzesiak: blgrzesiak@frse.org.pl, tel.: 797-011-632 lub Panią Karoliną Zawacką: kzawacka@frse.org.pl tel.: 572 675 843.

Serdecznie zapraszamy

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”