Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych

KONKURS 2018

Umowa finansowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 24 maja 2018 roku podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ konkurs 2018.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] – pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER.
 • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC] – dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE – przesłane w formie elektronicznej
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]
System URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupelnienia informacji w systemie URF. Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym uchyleniem decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany ze środków PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana składu grupy partnerskiej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiana harmonogramu sprawozdawczości
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks do umowy finansowej znajduje się w systemie dokumentów Online FRSE.

Załączniki do umowy finansowej

Umowa finansowa z pojedynczym Beneficjentem bez Organu Prowadzącego

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne 
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
– Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [WORD PL] [WORD EN]
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD]

Zał. VI: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII: Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE 
[WORD]
Zał. IX: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa z pojedynczym Beneficjentem z Organem Prowadzącym

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne 
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
– Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [WORD PL] [WORD EN]
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD]

Zał. VI: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VII: Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE 
[WORD]
Zał. IX: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektu z wieloma Beneficjentami (konsorcjum) bez Organu Prowadzącego

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne 
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [WORD]
Zał. VI: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
– Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [WORD PL] [WORD EN]
– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD]

Zał. VII: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VIII: Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. IX: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [WORD]
Zał. X: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektu z wieloma Beneficjentami (konsorcjum) z Organem Prowadzącym

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Zał. I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Zał. II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Zał. III: Zasady finansowe i umowne 
[PDF]
Zał. IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Zał. V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów 
[WORD]
Zał. VI: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [WORD]
– Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji dorosłych [WORD PL] [WORD EN]
 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [WORD]

Zał. VII: Min. zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Zał. VIII: Formularz zgłoszeniowy [WORD]
Zał. IX: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [WORD]
Zał. X: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny szkolenia, działania typu job-shadownig lub teaching assignment. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Rekrutacja

Beneficjent na etapie rekrutacji zobowiązany jest do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER sektor Edukacja dorosłych realizowanego przez FRSE.

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o jasno i przejrzyście określone zasady.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Jasne i przejrzyste zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin, zawierający kryteria oceny i wyboru.
 • Selekcja powinna być dokonywana przez komisję rekrutacyjną, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.
 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
 • Osoby uczestniczące w rekrutacji zwracają szczególną uwagę na unikanie konfliktu interesów.
 • Utworzenie listy głównej i rezerwowej. Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej. Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu.

Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
Oświadczenia

Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, każdy z  uczestników projektu zobowiązany jest do podpisania dokumentu: Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Umowa finansowa, załącznik. V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu.

Instrukcja wypełniania Oświadczenia uczestnika [PDF]

W celu prawidłowego przygotowania Oświadczenia uczestnika należy:

 • uzupełnić o szczegółowe dane instytucji beneficjenta – punkt 4 oświadczenia;
 • wydrukować w kolorze na jednej kartce A4 i dwustronnie po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu;
 • podpisać czytelnie przez uczestnika i wpisać datę oraz miejscowość – data na Oświadczeniu powinna być identyczna z datą podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem projektu;
 • odesłać podpisane oświadczenia na adres FRSE z dopiskiem: Oświadczenia uczestników projektu – numer projektu.

Podpisane Oświadczenia prosimy przesłać na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO WER AE „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”

Al. Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

z dopiskiem:

„Oświadczenia uczestników projektu, numer umowy np. POWERAE-2018-1-PL01-KA104-123456

Formularz SL

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu.

W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014 dostępny w systemie OnLine FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełnienia formularza SL.

Instrukcja wypełnienia i złożenia Formularza SL2014 [PDF]

Uzupełniając dane w formularzu SL proszę podawać takie same adresy mailowe poszczególnych uczestników jak wpisano w systemie Mobility Tool+ przy rejestracji mobilności.

 1. Ogólne wytyczne

W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników projektów mobilności finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do projektu (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).

W formularzu prosimy nie uwzględniać osób towarzyszących.

Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.

Formularz SL należy wypełnić dwukrotnie, przed wyjazdem grupy i po jej powrocie.

Wszystkie pola zaznaczone na czerwono należy wypełnić przed wyjazdem uczestnika na mobilność zagraniczną. Pozostałe pola należy uzupełnić po powrocie uczestnika do kraju.

Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności, tylko dopisywać kolejnych uczestników projektu do jednego dokumentu SL. Wszyscy uczestnicy danego projektu powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników projektu przez FRSE, kolejnych uczestników należy dopisać do listy, w tym celu należy skontaktować się z opiekunem z FRSE, aby odblokował formularz do dalszej edycji.

Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem projektu w celu skorygowania błędów.

Po złożeniu formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE. Informacje o oświadczeniach w Zakładce Realizacja.

 1. Poprawność danych

Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.

Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych w formularzu dat, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.

Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, w tym pole Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (1), Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020, gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Beneficjent powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Beneficjenci mogą skorzystać ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

CERTYFIKAT EN [DOC]

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności (typ mobilności: job shadowing/ kurs/ teaching assignment),
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy POWER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

 

Dokumenty źródłowe

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ sektora Edukacja Dorosłych, Akcja 1 „Ponadnarodowa mobilność edukacyjna”, dlatego w projekcie zastosowanie mają dokumenty programu Erasmus + oraz dokumenty dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami.

Przewodnik po programie Erasmus+ (dla konkursu wniosków 2018)

Dokumenty dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

opublikowane na stronie Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl

 1. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 3. Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie
 4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 6. Najnowsze publikacje Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie Mobility Tool+.

System Mobility Tool+

System Mobility Tool+ służy do zarządzania projektami edukacyjnymi dofinansowanymi ze środków programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W systemie MT+ rejestrowane są mobilności, uczestnicy projektu składają raporty indywidualne (Wzór raportu uczestnika projektu) oraz instytucje realizujące projekt składają raport końcowy z realizacji całego projektu.

Rejestrując uczestnika w Mobility Tool+ należy użyć tego samego maila, który został wpisany w formularzu SL.

W celu prawidłowego korzystania z systemu zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM.

Więcej informacji na temat systemu MT+, w tym ilustrowany przewodnik użytkownika i filmy instruktażowe znajdą Państwo na stronie: http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

Utworzyć konto w bazie EU login  (jeśli go jeszcze Państwo nie mają) na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac

Zalogować się do systemu Mobility Tool+ na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Instrukcje

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+ [PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN – nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja:Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
Raport końcowy

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu realizowanego w programie POWER Edukacja dorosłych, dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2) i jest traktowany jako wniosek Państwa instytucji o zamknięcie realizacji projektu i płatność końcową.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka RAPORTY).

Praktyczne informacje

Raport końcowy znajduje się w systemie Mobility Tool+, w zakładce Raporty i ma formę formularza. Raport można stworzyć na każdym etapie realizacji projektu klikając przycisk Wygeneruj raport beneficjenta. Częściowo wypełniony raport można zapisywać (jako szkic), a następnie edytować, aż do momentu jego złożenia.

Przy wejściu do edycji raportu poprzez przycisk Edytuj szkic, system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim z zakładek Mobilności i Budżet).

Raport można złożyć tylko po jego całkowitym wypełnieniu – w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.   

Po złożeniu raportu końcowego, projekt zostanie zablokowany do edycji w systemie Mobility Tool+ i nie będzie można dokonywać w nim żadnych poprawek ani uzupełnień.

FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs 2019. Szkolenia będą poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją projektu. Omówione zostaną najważniejsze dokumenty. Zaplanowana została również część przybliżająca kwestie zarządzania finansowego projektami.

Spotkanie dla Beneficjentów kończących realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów. Warszawa, 13.05.2019 r.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację projektów mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw oraz sposobów i metod promowania, a także upowszechniania rezultatów projektu.

Spotkanie odbędzie się 13.05.2019 r. w Hotelu Mercure ul. Złota 48/54 w Warszawie.

Program szkolenia [PDF]

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online i potrwa do 30.04.2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Eweliną Michór: e-mail: emichor@frse.org.pl; tel: 22 46 31 142
p. Małgorzatą Kocon: e-mail: mkocon@frse.org.pl; tel: 22 46 31 634

Prezentacje ze szkolenia:

System Mobility Tool+ i raport końcowy [PDF]
Zarządzanie finansami [PDF]
EPALE [PDF]
Upowszechnianie rezultatów [prezentacja eksperta]


Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 9 listopada 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.

Seminarium odbędzie się 9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania, zaprezentowanie przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty, głównie w akcji 1.

Spodziewany termin składania wniosków o dofinansowanie w tej akcji to początek lutego 2019 r.

Zachęcamy Państwa do udziału w seminarium i skorzystania z możliwości dofinansowania projektów w obszarze edukacji dorosłych, szczególnie, że w roku 2019 Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu Erasmus+ Edukacja Dorosłych o około 70% na dofinansowanie ww. projektów ze środków programu. Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozyskała 15 mln PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel na lata 2018-2020. Dzięki środkom z obu programów w roku 2018 dofinansowano rekordową jak na sektor edukacji dorosłych pulę 68 projektów mobilności. Szacujemy, że połączone środki finansowe Eramus+ i PO WER pozwolą sfinansować w roku 2019 znacząco ponad 100 projektów.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie innych organizacji i instytucji, które mogą być zainteresowane udziałem w spotkaniu.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ Edukacja dorosłych dostępnych jest na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki działań realizowanych w obszarze edukacji dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju znajdą Państwo na stronie: https://power.frse.org.pl/edukacja-doroslych.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej i zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, np.:

 • stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych (w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ludowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi);
 • instytucje kultury (w tym biblioteki, muzea, domy kultury);
 • urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i inne publiczne placówki wspierające rozwój dorosłych w obszarze niezawodowym;
 • centra edukacji dorosłych (np. Centra Kształcenia Ustawicznego, w strukturze których są szkoły ogólnokształcące dla dorosłych);
 • firmy aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. szkoły językowe;
 • inne organizacje, jeśli są aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. zakłady penitencjarne, uczelnie (np. Uniwersytety Otwarte lub Uniwersytety Trzeciego Wieku przy uczelniach).

Ze względu na to, że w programie seminarium przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Jednocześnie informujemy, że 3 grudnia 2018 r. planujemy organizację spotkania poświęconego Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (szczegóły wkrótce).

Program seminarium [PDF]

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, organizatorzy będą brać pod uwagę informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym pierwszeństwo będą miały organizacje mniej doświadczone we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, natomiast zapewniają catering oraz bilety na zwiedzenie wystaw Centrum Nauki Kopernik.

Prezentacja ze spotkania [PDF]

 


Szkolenie nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Konkurs 2018

3 września 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty mobilnościowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” konkurs wniosków 2018. W wydarzeniu wzięły udział osoby reprezentujące organizacje z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział w szkoleniu.

Spotkanie dotyczyło zarządzania finansami, zarządzania projektem i mobilnościami, najważniejszych postanowień umowy finansowej, umowy z uczestnikiem. Udzielono odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Zrealizowany program szkolenia [PDF]

Prezentacje ze szkolenia:

Informacje ogólne i statystyki [PDF]

Zarządzanie projektem [PDF]

Zarządzanie finansami [PDF]

Umowa finansowa [PDF]

Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności [PDF]

Mobility Tool+ [PDF]