Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami.
Edycja 3

KONKURS 2020

Nabór wniosków w roku 2020

Termin składania wniosków został wydłużony do 4 maja 2020.

Dokumenty związane z naborem wniosków na rok 2020

 

 • Warunki naboru wniosków– Konkurs 2020 [PDF]
 • Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PDF]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych [PDF]
 • Prezentacyjna wersja wniosku o dofinansowanie na rok 2020 [PDF]
 • Formularz wniosku na rok 2020 dostępny w systemie dokumentów on-line FRSEtermin złożenia upływa 10 kwietnia 2020 – termin składania wniosków został wydłużony do 4 maja 2020

Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Szczegółowe informacje o zasadach wyjazdów studentów znajdują się na stronie   https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

Aktualności

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”

Seminarium „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”
W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Hotelu Boss w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się II edycja seminarium organizowanego przez Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pt. „Współczesne wyzwania i możliwości edukacyjne w dobie kryzysów”.

Informacja o spotkaniu z dnia 7.04.2021

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy z konkursu 2018w projekcie „Zagraniczna  mobilność...

Komunikat

Szanowni Państwo, mimo otaczającej nas sytuacji pozostajemy nieprzerwanie do Państwa dyspozycji. Jesteśmy dostępni pod telefonami i e-mailami mimo, że pracujemy zdalnie. Na bieżąco też analizujemy przesyłane przez Państwa dokumenty: wnioski o aneks, raporty końcowe i...

Umowa finansowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” wniosków złożonych w konkursie 2020.

Dofinansowanie otrzymały uczelnie, których projekty uzyskały również dofinansowanie w programie Erasmus+, akcja 103 – Mobilność z krajami programu.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla uczelni 
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]
 • Załącznik II: Opis projektu i planowany budżet – indywidualny dla każdej uczelni
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PL]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PL]
 • Załącznik V: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu:
  • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka [PL]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [PL]
 • Załącznik VI: Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
 • Załącznik VII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagalny przez FRSE [PL]
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2020 [PL]
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2020 [PL]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2020/2021 [PL]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2020/2021 [PL]
 • Pełnomocnictwo [PL]
Dla niepełnosprawnych
 • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych umowa 2020 [PL]
 • Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2020/2021 [PL]
 • Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2020/2021 [PL]
Dla studentów pobierających stypendium socjalne
 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku – umowa 2020 [PL]
Wniosek o zmianę w umowie
 • Wniosek o zmianę w umowie [PL]

Realizacja

W projekcie „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy studentów zgodnie z zasadami programu Erasmus+, akcja 103 – Mobilność z krajami programu.

Uczestnikami projektu są:

 • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji ustala uczelnia.

Obowiązkowym kryterium jest znajomość języka obcego w stopniu określanym przez uczelnię .

Typowe kryteria rekrutacji to: wyniki w nauce (mierzone średnią ocen), aktywność w życiu społeczności akademickiej np. w kołach naukowych, organizacjach studenckich, motywacja (oceniana na podstawie listu motywacyjnego, podania o wyjazd, itp.).

Uczelnia organizuje nabór kandydatów na wyjazdy w taki sposób, aby nie dopuszczać do jakiejkolwiek dyskryminacji oraz powstawania sytuacji określanych mianem „konfliktu interesów”.

Wszyscy studenci są kwalifikowani  jedynie w oparciu o kryteria merytoryczne.
Terminy i zasady naboru określa uczelnia.

Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

 1. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA
 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów i kierunków studiów  na „kobiece” i „męskie”);
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, student/studentka) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.

Potwierdzenie udziału w studiach lub praktykach odbywa się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – [PDF]
 • KARTA WIZUALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne. 

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Potwierdzenie udziału w studiach lub praktykach odbywa się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Oświadczenia
Beneficjenci są zobligowani do przesłania Oświadczenie uczestnika projektu każdemu uczestnikowi biorącemu udział w studiach lub praktyce za granicą. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Dokument należy:

 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika projektu
 • oświadczenie powinno zostać podpisanie przez uczestnika projektu najpóźniej w dniu podpisania umowy z uczelnią
 • na Oświadczeniu uczestnika powinien znajdować się czytelny podpis studenta. Podpis powinien zawierać imię i nazwisko.
 • Oświadczenia powinny zawierać kompletne dane adresowe polskiej uczelni wysyłającej.
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem – Oświadczenia uczestników projektu POWER HE

Wypełnione i podpisane oświadczenia (oryginały) uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE.

Formularz SL

Uczelnie realizujące projekty ze środków PO WER, ale na zasadach programu Erasmus+ akcja 103 – Mobilność z krajami programu są zobligowane do złożenia formularza SL, zgodnie z podpisaną umową finansową z FRSE – Załącznik VI Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE.

Formularz SL należy składać jedynie w wersji elektronicznej poprzez system dokumentów On-line, znajdujący się pod adresem: http://online.frse.org.pl/ 

W celu poprawnego złożenia formularza SL należy zapoznać się z instrukcją umieszczoną w formularzu.

 1. Ogólne wytyczne
 • W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników projektów mobilności finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do projektu (tj. podpisali umowę z uczelnią).
 • Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE. O możliwości wprowadzania danych do formularza informujemy w korespondencji seryjnej przesyłanej do każdej uczelni biorącej udział w projekcie.
 • Dane w formularzu SL należy wypełnić przed wyjazdem uczestnika i po jego powrocie.
 • Wszystkie pola zaznaczone na czerwono należy wypełnić przed wyjazdem uczestnika na mobilność zagraniczną. Pozostałe pola należy uzupełnić po powrocie uczestnika do kraju.
 • Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności.
 • Wszyscy uczestnicy wyjeżdżający z jednej umowy  powinni być uwzględnieni w jednym formularzu SL.
 • Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE usuwać.  W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu i konieczności usunięcia uczestnika z formularza SL2014 należy skontaktować się z pracownikiem zespołu POWER HE
 • Po złożeniu Formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE.
 1. Poprawność danych
 • Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.
 • Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych w formularzu dat, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.
 • Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione, w tym pole Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie (1), Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa. 

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie Mobility Tool+. Do sporządzenia raportu przejściowego zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE.

Raporty przejściowe

Do złożenia raportu przejściowego zobligowane są wszystkie uczelnie realizujące umowy POWER HE 2019.

Jeżeli raport przejściowy potwierdzi wykorzystanie co najmniej 70% środków, jest traktowany jako wniosek o płatność. Jeżeli zadeklarowany procent wykorzystania funduszy był niższy niż 70%, to warunkiem realizacji płatności przez FRSE jest złożenie dodatkowego wniosku o płatność.

Termin złożenia pierwszego raportu przejściowego: do 15 listopada 2019.

Termin złożenia drugiego raportu przejściowego: do 15 kwietnia 2020.

Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Każdy raport przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej. Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją do raportu rzejściowego [PDF]która pomoże w przygotowaniu poprawnego raportu.

System Mobility Tool+

1. Informacje ogólne

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

2. Logowanie do systemu

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

 • Utworzyć konto w bazie EU_LOGIN (d. system ECAS) na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility przy rejestracji podając odpowiedni adres e-mail.
 • Potwierdzić adres email za pośrednictwem, którego chcą się Państwo logować do systemu MT+ poprzez wysłanie wiadomości email na adres email opiekuna projektu (w treści: numer projektu + adres email + prośba o umieszczenie projektu w systemie MT+)
 • Zalogować się do systemu Mobility Tool+ na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Brak potwierdzenia adresu email w FRSE uniemożliwia przetransferowanie projektu do systemu Mobility Tool+.

3. Instrukcje

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+[PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN – nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
Raport końcowy

Szkolenia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest specjalnie do dwóch grup studentów wyjeżdżających na studia/praktyki w programie Erasmus+:

 • studentów niepełnosprawnych,
 • studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czyli otrzymujących stypendium socjalne przyznane przez uczelnię,

Wyjazdy zagraniczne studentów realizowane są na takich samych zasadach jak wyjazdy studentów z programu Erasmus+.

Spotkanie adresowane jest do nowych koordynatorów i nowych pracowników obsługujących mobilności studentów wyjeżdżających w programie Erasmus+ i POWER HE, którzy będą składać wniosek w konkursie 2020.

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

 

Prezentacje ze spotkania:

Z

Umowa finansowa 2020 – informacje

Z

Raport przejściowy do umowy 2020

Z

Jak wypełnić formularz SL

Z

Wyjazdy studentów w POWER HE

Z

Raport końcowy do umowy 2019

Z

Rozliczanie mobilności w przypadku wystąpienia „siły wyższej”

W dniu 7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online dotyczące projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli uczelni realizujących umowy z konkursu 2018 w projekcie „Zagraniczna  mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2” oraz umowy z konkursu 2019 i 2020 w projekcie „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.”

Głównym tematem spotkania było zarządzanie budżetem projektów finansowanych ze środków PO WER w odniesieniu do oszczędności, które powstały z powodu mniejszej liczby wyjazdów studentów na studia/praktyki zagraniczne w okresie pandemii COVID-19. Podczas spotkania poinformowaliśmy o sposobach monitorowania i raportowania do FRSE oszczędności powstałych w projektach.