Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

KONKURS 2017

Umowa finansowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że dniu 29 czerwca 2017r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2017.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC]pełnomocnictwa przesłane w momencie składania wniosku do programu Erasmus+ nie będą akceptowane. Należy przedstawić nowe pełnomocnictwo w przypadku projektów finansowanych w ramach PO WER.
 • PEŁNOMOCNICTWO MANDATE [DOC] – dotyczy wyłącznie konsorcjów
 • Hasło weryfikacyjne do ankiety beneficjenta w systemie OnLine FRSE przesłane w formie elektronicznej
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Zestawienie planowanych mobilności [EXCEL] – wypełnienie tabeli pozwala zweryfikować FRSE liczbę planowanych mobilności. Przykład wypełnionej tabeli [PDF]
 • Wykaz dokumentów do umowy [PDF]
System URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupełnienia informacji w systemie URF. Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym uchyleniem decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Instytucje niepubliczne

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany ze środków PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana składu grupy partnerskiej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiana harmonogramu sprawozdawczości
 • zmiany w budżecie

Wniosek o zmianę w umowie – dostepny w sytemie online FRSE

Załączniki do umowy finansowej

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

Umowa MONO-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła (pojedyncza instytucja).

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Załącznik I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Załącznik V:
Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [DOC]
Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [DOC]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujący do 25.05.2018 r.
Załącznik VII:
Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujący od 25.05.2018 r.
Załącznik VIII:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [DOC EN] obowiązujący do 25.05.2018r.
Załącznik VIII:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [DOC EN]obowiązujący od 25.05.2018r.
Załącznik IX:
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników [DOC PL] [DOC EN]
Załącznik X: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektow z wieloma beneficjentami (konsorcjum)

Umowa MULTI-BENEFICIARY obowiązuje w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Organ Prowadzący (koordynator konsorcjum) podpisujący umowę w imieniu instytucji partnerskich.

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Załącznik I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu, Lista pozostałych beneficjentów
Załącznik III:
Zasady finansowe i umowne [PDF]
Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Załącznik V: Pełnomocnictwa udzielone koordynatorowi przez pozostałych beneficjentów [DOC]
Załącznik VI:
Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentami a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [DOC]
– Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [DOC]

Załącznik VII: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Załącznik VIII:
Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy do 25.05.2018 r.
Załącznik VIII:
Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy od 25.05.2018 r.v
Załącznik IX:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [DOC EN]  obowiązujący do 25.05.2018 r.
Załącznik IX:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [DOC EN] obowiązujący od 25.05.2018 r.
Załącznik X:
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników/rodziców/opiekunów
Załącznik XI:
Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

 

Umowa finansowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczegółowe (WS) (indywidualne dla każdego beneficjenta) [PDF]
Załącznik I: Warunki ogólne (WO) [PDF]
Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu
Załącznik III:
Zasady finansowe i umowne [PDF]
Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [PDF]
Załącznik V:
Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu
– Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem [DOC]
– Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [PL] [EN]

– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU [DOC]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [PDF]
Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy do 25.05.2018 r.
Załącznik VII:
Formularz zgłoszeniowy [PDF] obowiązujacy od 25.05.2018 r.
Załącznik VIII:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [EN] – obowiązujący do 25.05.2018 r.
Załącznik VIII:
Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – min. zakres wymagany przez FRSE [DOC PL] [EN]obowiązujący od 25.05.2018 r.
Załącznik IX:
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych uczestników [DOC PL] [EN]
Załącznik X: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny szkolenia zawodowego, job shadowing czy teaching assignment. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Rekrutacja

1. GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach zatrudnieni w instytucji beneficjenta.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE.

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

3. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej. W tym m.in.:

 • Regulamin rekrutacji uczestników;
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników;
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację);
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową.
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50.

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
Oświadczenia

Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, każdy z  uczestników projektu zobowiązany jest do podpisania dokumentu: Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu stanowi załącznik 3 do umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a instytucją wysyłającą.Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Umowa finansowa. W celu prawidłowego przygotowania Oświadczenia uczestnika należy:
– pobrać i dwustronnie wydrukować;
– w punkcie 4 Oświadczenia uzupełnić dane szkoły/przedszkola/instytucji beneficjenta (należy wpisać pełną nazwę beneficjenta oraz jej adres);
– wpisać datę oraz miejscowość
(data na Oświadczeniu musi być identyczna z datą podpisania umowy między uczestnikiem projektu a organizacją wysyłającą);
– Oświadczenie musi zostać podpisane czytelnie przez każdego z uczestników projektu.

 • Zasady przygotowania Oświadczenia uczestnika projektu. [PDF]

Podpisane Oświadczenia proszę przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
PO WER SE -„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Oświadczenia uczestników projektu, numer Państwa umowy finansowej np. POWERSE-2017-1-PL01-KA101-123456

Formularz SL

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu. W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014 dostępny w systemie online FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza proszę zapoznać się z Instrukcją wypełnienia formularza SL dostępną:
[INSTRUKCJA SL 2014]

 • Uzupełniając dane w formularzu SL proszę podawać takie same adresy mailowe poszczególnych uczestników jak wpisano w systemie Mobility Tool+ przy rejestracji mobilności.
Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  [PDF] 
Karta wizualizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Beneficjent powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.


Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta. Beneficjenci mogą skorzystać ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

CERTYFIKAT [DOC]

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności (typ mobilności: job shadowing/kurs/ teaching assignment),
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy POWER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracowanikami zespołu.

 

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie Mobility Tool+. Do sporządzenia raportu przejściowego zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE.

System Mobility Tool+

System Mobility Tool+ służy do zarządzania projektami edukacyjnymi dofinansowanymi ze środków programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rowój.

W systemie MT+ rejestrowane są mobilności, uczestnicy projektu składają raporty indywidualne (Wzór raportu uczestnika projektu) oraz instytucje realizujące projekt składają raport końcowy z realizacji całego projektu. Rejestrując uczestnika w Mobility Tool+ należy użyć tego samego maila, który został wpisany w Formularzu Sl.

W celu prawidłowego korzystania z systemu zachęcamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM.

Więcej informacji na temat systemu MT+, w tym ilustrowany przewodnik użytkownika i filmy instruktażowe, znajdą Państwo na stronie http://erasmusplus.org.pl/raportowanie/

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

W przypadku wątpliwości zachęcamy do konsultacji z pracownikami zespołu.

 

 

Raport końcowy

1. Informacje ogólne

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.2.2).

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.4.4).

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty).

Po złożeniu raportu końcowego w systemie MT+ należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

FRSE dokonuje oceny raportu końcowego polegającej na:

 • kontroli poprawności formalnej otrzymanego raportu,
 • walidacji mobilności uczestników w systemie Mobility Tool+,
 • oceny jakościowej raportu,
 • oceny finansowej raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego beneficjenta niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

2. Załącznik do raportu końcowego

Do raportu końcowego z realizacji projektu należy obowiązkowo dołączyć:

 • oświadczenie – skan podpisanego oświadczenia prawnego przedstawiciela instytucji beneficjenta, pobranego z systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty).

3. Informacje praktyczne

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty i ma formę ankiety on-line.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Przy każdym wejściu do edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – wówczas w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • Po złożeniu raportu, projekt zostanie zablokowany do edycji.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia nt. zasad zarządzania projektami mobilności dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs 2017. Szkolenia będą poświęcone kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją projektu. Omówione zostaną najważniejsze dokumenty. Zaplanowana została również część przybliżająca kwestie zarządzania finansowego projektami.

„School Power” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów, dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację projektów mobilności ponadnarodowej, na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw oraz sposobów i metod promowania, a także upowszechniania rezultatów projektu.

Cykl dwóch spotkań zaplanowano wg poniższego harmonogramu:

Warszawa – 04.04.2019 r. – Hotel Mercury ul. Złota 48/54

Warszawa – IV kwartał 2019 r. (dokładna data zostanie podana z około miesięcznym wyprzedzeniem)

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie).

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia będzie zapewniony catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie online i potrwa do 22 marca 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
p. Beatą Rzepką: e-mail: brzepka@frse.org.pl;  tel. 22 46 31 662„SCHOOL POWER” – spotkanie dla beneficjentów kończących realizację projektów, dotyczące rozliczania oraz upowszechniania i promocji rezultatów

 

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w trosce o dbałość realizowanych projektów, serdecznie zaprasza przedstawicieli szkół do udziału w cyklu czterech spotkań skierowanych do instytucji biorących udział w projektach mobilności ponadnarodowej działających na zasadach programu Erasmus+.

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom kończącym działania projektowe, merytorycznych i finansowych informacji dotyczących prawidłowego rozliczenia oraz sposobów i metod związanych z promocją i upowszechnianiem rezultatów projektu.

Cykl czterech spotkań zaplanowany jest w różnych regionach Polski wg poniższego harmonogramu:

 • Warszawa – 05.03.2018 r.
 • Katowice – 25.04.2018 r.
 • Gdynia – 17.05.2018 r.
 • Poznań – 27.09. 2018 r. NH Hotel, ul. św. Marcina 67

Dokładne terminy oraz miejsca kolejnych szkoleń będą podawane z około miesięcznym wyprzedzeniem drogą mailową, na adres osoby kontaktowej podanej w umowie finansowej.

Prosimy Państwa o wybór dogodnej lokalizacji i terminu.


Ważny komunikat dotyczący szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji!

Zachęcamy do lektury

Bezpłatne szkolenia i działania informacyjne dot. programu Erasmus+


SZKOLENIA

W dniach 2 i 4 października 2017 r. w Warszawie odbyły się dwa spotkania informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty szkolne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” konkurs wniosków 2017. W wydarzeniach wzięło udział około 230 osób reprezentujących instytucje z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Spotkania dotyczyły zarządzania finansami, zarządzania projektem i mobilnościami, najważniejszych postanowień umowy finansowej oraz umowy z uczestnikiem. Udzielono odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

Zrealizowany Program szkolenia