Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

KONKURS 2019

Umowa finansowa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” wniosków umieszczonych na liście rezerwowej akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2019 i 2020.

Dokumenty związane z podpisaniem umowy finansowej na realizację projektu
 • PEŁNOMOCNICTWO [DOC] dla projektów finansowanych w ramach PO WER
 • Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy finansowej [DOC]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia ankiety beneficjenta w sytemie OnLine FRSE [PDF]
 • Instrukcja wypełnienia i złożenia Formularza Kontraktowego [PDF]
System URF

Beneficjent jest zobowiązany do uzupelnienia informacji w systemie URF. Szczegołowe informacje i dokumenty jakie należy zamieścić w systemie URF są dostępne pod adresem http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/ Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania przez FRSE umowy finansowej, a tym samym uchyleniem decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Wykaz dokumentów do systemu URF [PDF]

Instytucje niepubliczne

W przypadku instytucji niepublicznych dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów projektów drogą mailową.

Forma dofinansowania

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany ze środków PO WER. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej, której wartość całkowita zostanie wyrażona w walucie PLN. Maksymalna kwota wypłaconych zaliczek wyniesie 80% zatwierdzonej kwoty budżetu.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks znajduje się w systemie online FRSE  (niezbędny druk w kolorze)

Załączniki do umowy finansowej

Umowa finansowa dla projektu z jednym beneficjentem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [DOC]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [DOC]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

   • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC] 
   • Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [DOC]
   • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [DOC]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
Załącznik IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla państwowych jednostek budżetowych

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [DOC]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [DOC]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC] 
  • Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [DOC]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
Załącznik IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Umowa finansowa dla projektów z zabezpieczeniem

Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji

Załącznik I: Warunki ogólne [DOC]

Załącznik II: Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu – indywidualny dla organizacji

Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [DOC]

Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w Umowie [DOC]

Załącznik V: Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy beneficjentem a uczestnikami projektu

  • Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – pracownikiem [DOC] 
  • Porozumienie o programie mobilności i karta jakości mobilności [DOC]
  • Oświadczenie uczestnika projektu [DOC]

Załącznik VI: Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE [DOC]

Załącznik VII: Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Załącznik VIII: Wzór upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych – minimalny zakres wymagany przez FRSE [DOC]
Załącznik IX : Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Realizacja

Każde działanie w zakresie mobilności powinno być określone w oparciu o ramy jakościowe jak i czasowe, aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny szkolenia zawodowego, job shadowing czy teaching assignment. Na poprawną realizację projektu składa się wiele etapów. Ich sprawne przeprowadzenie z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych gwarantuje zakończenie projektu z sukcesem.

Rekrutacja

1. GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach zatrudnieni w instytucji beneficjenta.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE.

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna być przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do projektu.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem projektu!

3. DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

Każdy beneficjent jest zobowiązany do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. W związku z tym obowiązkowo powinien posiadać:

 • Regulamin rekrutacji uczestników
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE: [DOC]
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację)
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości nie oznacza wymogu zachowania przez beneficjenta w realizowanym projekcie parytetu 50/50!

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym;
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatach dla mediów itd.;
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących projekt, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci;
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć;
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami.
Oświadczenia

Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, każdy z  uczestników projektu zobowiązany jest do podpisania dokumentu: Oświadczenie uczestnika projektu, które dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych i jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie uczestnika projektu stanowi załącznik 3 do umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a instytucją wysyłającą. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce Umowa finansowa. W celu prawidłowego przygotowania Oświadczenia uczestnika należy:
– pobrać i dwustronnie wydrukować;
– w punkcie 4 Oświadczenia uzupełnić dane szkoły/przedszkola/instytucji beneficjenta (należy wpisać pełną nazwę beneficjenta oraz jego adres);
– wpisać datę oraz miejscowość;
(data na Oświadczeniu musi być identyczna z datą podpisania umowy między uczestnikiem projektu a organizacją wysyłającą);
– Oświadczenie musi zostać podpisane czytelnie przez każdego z uczestników projektu.

Podpisane Oświadczenia proszę przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
PO WER SE – „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Oświadczenia uczestników projektu, numer Państwa umowy finansowej

Formularz SL

Beneficjenci są zobowiązani do podpisania z każdym uczestnikiem projektu umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności a organizacją wysyłającą.

W ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikiem Beneficjent jest zobowiązany do przekazania poprzez system informatyczny danych uczestników projektu. W tym celu został przygotowany dla Państwa formularz SL 2014 dostępny w systemie online FRSE https://online.frse.org.pl/.

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza proszę zapoznać się z Instrukcją wypełnienia formularza SL dostępną [PDF]

 • Uzupełniając dane w formularzu SL proszę podawać takie same adresy mailowe poszczególnych uczestników jak wpisano w systemie Mobility Tool+ przy rejestracji mobilności.
Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania projektów

Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji [PDF] 
 • KARTA WIZUALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ [PDF]

UWAGA! Posługiwanie się logotypami programu Erasmus+ oraz FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy beneficjenci są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji projektu w głównej siedzibie beneficjenta oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu [DOC]

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta
 • tytuł projektu beneficjenta
 • cel projektu (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE oraz ewentualnie logo beneficjenta

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Certyfikaty

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta.

Certyfikat potwierdzający udział w projekcie kadry edukacji szkolnej: Certyfikat_POWERSE_2019 [DOC]

Certyfikat powinien spełniać następujące wymogi:

 • jako instytucja przyjmująca powinna zostać wskazana organizacja, w której uczestnik zrealizował mobilnośc,
 • dokument powinien zostać podpisany przez instytucję przyjmującą,
 • daty potwierdzające okres realizacji mobilności nie powinny zawierać dni przeznaczonych na podróż.

Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • podpis organizacji przyjmującej,
 • imiona i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracowanikami zespołu.

Raportowanie

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego w systemie Mobility Tool+. Do sporządzenia raportu przejściowego zobligowani są jedynie ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji nie jest on wymagany. Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu dokumentów OnLine FRSE.

System Mobility Tool+

1. Informacje ogólne

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i beneficjentów realizujących projekty finansowane w ramach PO WER. Aplikacja pozwala zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz umożliwia złożenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Mobility Tool+ znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Informacje umieszczone w Mobility Tool+ powinny odzwierciedlać faktyczny stan realizowanego projektu.

Przed wyjazdem na mobilność w ciągu 3 dni od podpisania umowy z uczestnikami należy zarejestrować mobilności uczestników w systmie Mobility Tool+ (art. I.1.5 pkt. c umowy finansowej). 

2. Logowanie do systemu

Aby uzyskać dostęp do swojego projektu w systemie, należy:

3. Instrukcje

 • Przewodnik dla użytkowników systemu Mobility Tool+ [PDF] wersja z 10 sierpnia 2016 r.
 • Przewodnik dla użytkowników systemu EU_LOGIN – nowa wersja systemu ECAS (wersja angielska) [PDF] wersja z 25 października 2016 r.
 • Instrukcja: Jak dodać mobilność w systemie MT+ (wersja angielska) [wideo] [prezentacja]
 • Instrukcja: Jak eksportować i importować dane mobilności (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
 • Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć raport końcowy (wersja angielska) [wideo][prezentacja]
Raport końcowy

1. Informacje ogólne

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej (art. I.4.4).

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu (art. I.2.2).

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty).

Po złożeniu raportu końcowego w systemie MT+ należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

FRSE dokonuje oceny raportu końcowego polegającej na:

 • kontroli poprawności formalnej otrzymanego raportu,
 • walidacji mobilności uczestników w systemie Mobility Tool+,
 • oceny jakościowej raportu,
 • oceny finansowej raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego niż ten określony w umowie, należy to zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

2. Obowiązkowe załączniki do raportu końcowego

Do raportu końcowego z realizacji projektu należy obowiązkowo dołączyć :

 • oświadczenie – skan podpisanego oświadczenia prawnego przedstawiciela instytucji beneficjenta, pobranego z systemu Mobility Tool+ (zakładka Raporty);

3. Informacje praktyczne

 • Raport znajduje się w zakładce Raporty.
 • Raport można wystawić (przycisk Wygeneruj raport beneficjenta) na dowolnym etapie realizacji projektu. Podczas edycji raportu (przycisk Edytuj szkic), system pobiera aktualne dane z pozostałych sekcji (przede wszystkim Mobilności i Budżet).
 • Częściowo wypełniony raport można zapisywać, a następnie wracać do jego wypełniania, aż do momentu złożenia raportu.
 • Raport można złożyć po jego całkowitym wypełnieniu – wówczas w lewym górnym rogu pojawi się przycisk Rozpoczęcie procesu składania raportu.
 • FRSE nie wymaga przysyłania raportu końcowego w wersji papierowej.
 • Istnieje możliwość wydrukowania raportu (zapisania jako PDF) dla własnych potrzeb – zarówno na etapie szkicu (przycisk Drukuj szkic), jak i już złożonego raportu (przycisk Pobierz raport beneficjenta).
 • Po złożeniu raportu, projekt zostanie zablokowany do edycji.

Szkolenia

Dziękujemy za bardzo duze zainteresowanie oraz udział w szkoleniach dla instytucji rozpoczynających projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkurs 2019, które odbyły się 01.10.2019r. oraz 02.10.2019r. Mamy nadzieję, że poznane na nim zagadnienia i wymiana doświadczeń pomogą Państwu w realizacji projektów na najwyższym poziomie.

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Terminy: 1 października 2019 r.  2 października 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń.

Z

Umowa pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem mobilności

Z

Umowa finansowa

Z

System Mobility Tool+ - wstępne zagadnienia

Z

Zagadnienia finansowe