Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji,  osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to osoby powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Model powinien zostać wdrożony według określonych wytycznych zamieszczonych w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wdrażania modeli  wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi  500 000 PLN.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem:  online.frse.org.pl, w terminie: od 07.07.2022 r. do 16.08.2022 r. do godz. 16:00.

 

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Procedurą realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz załącznikami do Procedury dostępnymi na stronie internetowej projektu https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Rekrutacja Grantobiorców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Projektu Szansa:

tel.: 797-011-635, 572-675-479, 572-675-439

e-mail: szansa@frse.org.pl; szansa@ibe.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.

POWERGEDON 2022 święto beneficjentów POWER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

POWERGEDON 2022 święto beneficjentów POWER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

POWERGEDON 2022 święto beneficjentów POWER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

W dniach 6-8 czerwca br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim beneficjenci projektów POWER sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe, mieli okazję wziąć udział w IV edycji wydarzenia POWERGEDON.  

Podsumowanie projektów odbywa się najczęściej w oparciu o ich efekty, czyli wiedzę i umiejętności jakie uzyskują uczniowie i nauczyciele po zrealizowaniu mobilności zagranicznych. Tym razem skupiliśmy się na początkowych fazach realizacji projektu, czyli przygotowaniu do mobilności: Kurs na sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą efektywności projektów. Konferencja i kończące ten dzień warsztaty były okazją do dzielenia sią wiedzą i doświadczeniem między beneficjantami, poznania know how innych instytucji i zainspirowania się kreatywnymi rozwiązaniami z obszaru przygotowania językowego, pedagogiczno-psychologicznego, kulturowego i formalno-organizacyjnego.

Drugiego dnia odbyły się regaty żeglarskie połączone z dodatkowymi konkurencjami sportowymi na wodzie. Drużyny beneficjentów rywalizowały o puchar POWERGEDON 2022. Każda drużyna miała również za zadanie przygotowanie swojej bandery. Tematyka nawiązywała np. do symboli regionu, miasta, szkoły lub doświadczeń projektowych. Puchar zdobył Zespół Szkół Morskich z Gdańska, który wykazał się najskuteczniejsza pracą zespołową.

Spotkanie było też okazją do osobistego spotkanie i konsultacji beneficjentów z ich opiekunami z Zespołu POWER sektor Kształcenia i szkolenia zawodowe oraz przedstawicielami Zespołu Rozliczeń Finansowych. Beneficjenci mogli również zapoznać się z ciekawymi publikacjami FRSE i porozmawiać na ich temat z przedstawicielem Zespołu Wydawnictwa i Czasopism.

POWERGEDON 2022 święto beneficjentów POWER VET „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

POWERGEDON 2022 „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

POWERGEDON 2022 „Kurs na sukces!” – IV edycja wydarzenia

6 – 8 czerwca 2022 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO, Smardzewice.

POWERGEDON to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, 5-lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a także 30-lecie Programu Erasmus + w Europie.

POWERGEDON 2022 to czwarta edycja tego wydarzenia, połączona z konferencją dotyczącą realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wydarzenia jest wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. FRSE zapewnia noclegi na czas trwania wydarzenia. Dla każdej drużyny będą przydzielone dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami.

Dla chętnych będzie również przewidziana możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy na miejsce wydarzenia.

I dzień KONFERENCJA

W ramach pierwszego dnia (6 czerwca 2022 r.) planowana jest organizacja konferencji pn.Kurs na sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą efektywności projektów”.

Za każdym sukcesem w projekcie stoi szereg mniejszych działań, a jednym z kluczowych jest organizacja szkoleń, kursów, warsztatów lub innych form przekazywania wiedzy uczestników tak, aby mobilność zagraniczna mogła być w pełni przez nich wykorzystana. Najczęściej omawia się i podsumowuje projekty w oparciu o ich efekty, czyli wiedzę i umiejętności jakie uzyskują uczniowie i nauczyciele po zrealizowaniu mobilności zagranicznych. Tym razem chcielibyśmy skupić się na początkowych fazach realizacji projektu – czyli przygotowaniu.

II dzień POWERGEDON

Drugiego dnia (7 czerwca 2022) odbędą się rywalizacje drużyn beneficjentów. W tym roku rywalizacja będzie prowadzona na wodzie. Odbędą się regaty 4 osobowych drużyn na jachtach żeglarskich oraz zawody na łodziach wiosłowych i kajakach. Każda drużyna która się zgłosi będzie rywalizować we wszystkich wymienionych konkurencjach. Tak też obycie żeglarskie będzie bardzo dużym atutem dla wygranej. Nie jest wymagane posiadanie patentów żeglarskich jednak załoga powinna posiadać doświadczenie w żeglowaniu. Do każdej drużyny będzie przydzielony profesjonalny sternik – czuwający nad bezpieczeństwem załogi, jednak nie będzie on aktywnie uczestniczył w strategii regatowej, o której będzie decydować załoga.

Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja

Konkurs fotograficzny POWER foto 2 edycja
Zespół POWER – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w 2 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego POWER foto. Konkurs realizowany jest pod hasłem Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne zużyciem wybranych zdjęć.

W tym roku do udziału zapraszamy Beneficjentów realizujących projekty PO WER Kształcenie zawodowe w konkursach wniosków 2017-2020.

 

Termin przesyłania zgłoszeń od 4 maja do 30 września 2022 r.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody: vouchery na za zakup sprzętu elektronicznego oraz pakiety rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/ .

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu skierowanym do instytucji kończących realizację przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Ogłaszamy wyniki IV naboru Ponadnarodowej Mobilności Uczniów

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER ma przyjemność poinformować, że dobiegł końca proces oceny formalno – merytorycznej formularzy zgłoszeniowych, złożonych w ostatnim naborze do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Lista rankingowa z wynikami procesu selekcji IV naboru jest opublikowana na stronie projektu
w zakładce https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4/

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożone aplikacje i zachęcamy do dalszego monitorowania aktualności na naszej stronie internetowej oraz fanpage na FB, gdzie będą publikowane informacje nt. kolejnych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Zespół PO WER.