Ponadnarodowa mobilność uczniów

KONKURS 2019 – nabór 1

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż FRSE otrzymała pozytywną decyzję Instytucji Zarządzającej projektem „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w przedmiocie możliwości zastosowania rozwiązań ułatwiających realizację przedsięwzięć w ramach projektu w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Realizatorzy inicjatyw mogą skorzystać z następujących możliwości:

– skrócenia czasu trwania mobilności do 7 dni łącznie z podróżą;

– zmniejszenia liczby uczestników do minimalnie 5 uczniów na wyjazd;

– zmiany instytucji przyjmującej na placówkę z innego kraju Unii Europejskiej;

– realizowania mobilności w okresie ferii/wakacji,

– wydłużenia inicjatyw z I naboru do maksymalnie 31 grudnia 2021 r.,

– wydłużenia inicjatyw z II naboru o maksymalnie 6 miesięcy (z opcji tej można skorzystać jednorazowo, zatem nie dotyczy ona Realizatorów przedsięwzięć 6-miesięcznych, którzy dokonali już wydłużenia czasu trwania inicjatyw o 6 miesięcy).

Szczegółowe informacje na temat procedury skorzystania z poszczególnych rozwiązań zostaną przekazane Państwu drogą mailową.

Zespół PO WER ds. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

Zasady naboru

FRSE jest odpowiedzialna za przeprowadzenie selekcji formularzy zgłoszeniowych. Każda uprawniona instytucja może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy w danym naborze. Termin składania formularzy na dany konkurs podany jest w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Formularze złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów przyznanych przez ekspertów tworzona jest lista rankingowa formularzy, opublikowana na stronie projektu. Dofinansowanie mają szanse otrzymać przedsięwzięcia z najwyższą liczbą punktów do wysokości zaplanowanego budżetu  na dany nabór.

Zaproszenie do składania formularzy zgłoszeniowych

Nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na rok 2018 otwarty

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2018.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 r. o godzinie 23:59.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

 • Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika „Oświadczenie do zgłoszenia”.
 • W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Formularz wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się ze szczegółowymi dokumentami umieszczonymi na stronie w zakładce 'Dokumenty’ .

 • Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego
 • Najczęściej zadawane pytania
 • Oświadczenie do zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo do podpisania aplikacji

Prosimy również o zapoznanie się z przewodnikiem dla wnioskodawców.

Jak złożyć wniosek?

Formularz zgłoszeniowy składany jest do programu PO WER. Do złożenia formularza zgłoszeniowego konieczne jest posiadanie konta w systemie Online FRSE. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, złożyć wyłącznie elektronicznie, poprzez system wraz z załącznikami, wymienionymi w Zaproszeniu do składania formularzy zgłoszeniowych. Ostateczny termin składania formularzy określony jest w Zaproszeniu.

Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego – I nabór 2019

Instytucje przyjmujące

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów UE:

 • instytucja wysyłająca: podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiada za realizację programu mobilności ponadnarodowej przez uczniów (w tym: rekrutacja uczestników, dokonywanie praktycznych ustaleń, przygotowanie uczestników przed wyjazdem, zapewnienie uczestnikom wsparcia);
 • organizacja przyjmująca: podmiot z innego kraju członkowskiego UE. Odpowiada za zorganizowanie i opracowanie programu mobilności dla uczestników we współpracy z uczestnikami i instytucją wysyłającą, zapewnienie wsparcia uczestnikom w trakcie pobytu za granicą.

Baza szkół z Rumunii zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

W przygotowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji bazie znajduje się wykaz instytucji z obszaru Rumunii zainteresowanych nawiązaniem współpracy międzynarodowej z polskimi placówkami w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Polskie szkoły zainteresowane nawiązaniem współpracy z wybraną instytucją z Rumunii, mogą skorzystać z zawartych w wykazie danych i skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pośredniczy w nawiązywaniu partnerstw.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy placówek z obu krajów.


Przydatne adresy:


Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.Europejska platforma internetowa dla szkół

School Education Gateway jest pomocna w znalezieniu zagranicznych szkół do współpracy.

Wyniki naboru

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019r. podjęła decyzję o zatwierdzeniu do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 169 przedsięwzięć w ramach I naboru 2019r. formularzy zgłoszeniowych składanych w terminie do dnia 25 lutego 2019r. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 200 tys. PLN.

Wyniki I naboru 2019

Wyniki I naboru 2019r. formularzy zgłoszeniowych składanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponad­narodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Termin składania wniosków: 25/02/2019, godz. 23:59

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza wyniki konkursu formularzy zgłoszeniowych złożonych w terminie do dnia 25 lutego 2019r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Decyzja w sprawie wniosków została podjęta na posiedzeniu Zarządu FRSE dnia 11 czerwca 2019r. Decyzją Zarządu FRSE po rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 200 tys. zł.

Wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani drogą e-mailową o wynikach naboru wraz ze szczegółową informacją nt. złożonego formularza,  jego oceny formalnej i merytorycznej oraz wysokości przyznanego dofinansowania. Powiadomienia zostaną przesłane na adresy e-mail przedstawicieli prawnych organizacji Wnioskodawców podanych w formularzach zgłoszeniowych.

W przypadku Wnioskodawców, których formularze zgłoszeniowe zostały zatwierdzone do dofinansowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1) Podpisanie umowy finansowej gwarantującej przyznanie zaakceptowanego dofinansowania może poprzedzić badanie wiarygodności finansowo-operacyjnej. Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zostaną przekazane w indywidualnych powiadomieniach;

2) Płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane w terminie gwarantowanym w umowie pomiędzy FRSE a Realizatorem inicjatywy;

3) Organizacje, którym przyznano dofinansowanie otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej;

Wszystkim wnioskodawcom, których formularze zgłoszeniowe zostały zaakceptowane do dofinansowania gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w realizacji swoich inicjatyw.

Jednocześnie informujemy, iż w III kwartale br. planujemy ogłosić kolejny nabór wniosków,  do którego aplikowania już teraz wszystkich Państwa zachęcamy. Informacja na temat nowego naboru będzie dostępna na stronie projektu na początku września.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W TERMINIE DO 25 LUTEGO 2019R

Umowa finansowa

Każda instytucja, która otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zobowiązana jest do podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Rozróżniamy trzy rodzaje umów finansowych w zależności od rodzaju instytucji – szkoły niepubliczne z dofinansowaniem poniżej 100 tys. PLN i szkoły publiczne, szkoły niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN oraz szkoły będące Państwową Jednostką Budżetową. Szczegółowe informacje i terminy podpisania umowy zostaną przekazane do koordynatorów przedsięwzięć.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, ze względu na okoliczności związane z pandemią Covid-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji niezakończonych jeszcze inicjatyw z I naboru maksymalnie do 30 czerwca 2021r. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia będzie wymagało popisania aneksu do umowy finansowej. Zainteresowane wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia, szkoły proszone są o wypełnienie i złożenie w systemie dokumentów online FRSE Wniosku o aneks a następnie przesłanie go do FRSE pocztą tradycyjną.

Na podstawie dostarczonego do FRSE i zaakceptowanego Wniosku o aneks, zostanie przygotowany aneks do umowy finansowej.

 

Instytucje niepubliczne z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN

W przypadku instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN dodatkowe informacje dot. ustalenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną przekazane bezpośrednio do koordynatorów przedsięwzięć drogą mailową.

Wniosek o zmianę w umowie

Wniosek o zmianę w umowie finansowej należy złożyć najpóźniej 1 miesiąc przed datą zakończenia projektu, ale przed zaistnieniem zmiany.

Aneksowania wymagają następujące zmiany:

 • zmiana formy prawnej i nazwy realizatora przedsięwzięcia
 • zmiana organu prowadzącego
 • zmiana instytucji przyjmującej
 • zmiana rachunku bankowego
 • zmiana okresu realizacji projektu
 • zmiany w budżecie

Wniosek o aneks do umowy finansowej znajduje się w systemie dokumentów Online FRSE.

Realizacja

Wszystkie etapy przedsięwzięcia powinny zostać precyzyjnie określone, a następnie realizowane w oparciu o ramy jakościowe oraz czasowe, zapewniając wysoki poziom merytoryczny ich wykonania. Sprawne i terminowe przeprowadzenie poszczególnych faz, z zachowaniem obowiązujących zasad i wytycznych, gwarantuje zakończenie przedsięwzięcia z sukcesem. Działania powinny być skorelowane z codziennymi działaniami szkoły i programami nauczania poszczególnych przedmiotów uczniów biorących udział w wyjazdach zagranicznych. Uczniowie powinni zostać włączeni we wszystkie etapy przedsięwzięcia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, ze względu na okoliczności związane z pandemią Covid-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji niezakończonych jeszcze inicjatyw z I naboru maksymalnie do 30 czerwca 2021r. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia będzie wymagało popisania aneksu do umowy finansowej. Zainteresowane wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia, szkoły proszone są o wypełnienie i złożenie w systemie dokumentów online FRSE Wniosku o aneks a następnie przesłanie go do FRSE pocztą tradycyjną.

Na podstawie dostarczonego do FRSE i zaakceptowanego Wniosku o aneks, zostanie przygotowany aneks do umowy finansowej.

 

Rekrutacja uczestników

1. GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Realizator przedsięwzięcia na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez FRSE.

W ramach projektu PO WER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

Powtórny udział osób lub zrekrutowanie uczestników spoza grupy docelowej nie będzie uznane przez FRSE!

3. ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja powinna być przeprowadzona w oparciu o:

 • zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu;
 • równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 • jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

Szczegółowe elementy rekrutacji ustala instytucja wysyłająca.

Rekrutacja uczestników powinna zostać przeprowadzona w oparciu o regulamin zawierający przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą. Należy przeprowadzić rekrutację dla wszystkich uczestników, również dla kadry, analogicznie jak dla uczniów.

Selekcji uczestników dokonuje powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna, która zatwierdza/podpisuje protokół potwierdzający wybór uczestników. W przypadku rekrutacji opiekunów, osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej nie powinny oceniać własnych formularzy zgłoszeniowych.

Rekrutacja może składać się z kilku etapów, a informacja o jej zakończeniu powinna przyjąć formę listy rankingowej.

Należy również stworzyć listę rezerwową uczestników, a w przypadkurekrutacji uzupełniającej potwierdzić ten fakt w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna dokładnie odzwierciedlać wszystkie etapy naboru uczestników do przedsięwzięcia.

Przed rozpoczęciem mobilności, instytucja wysyłająca jest bezwzględnie zobowiązana, pod rygorem nieuznania kosztów mobilności za kwalifikowalne, do podpisania umowy z każdym uczestnikiem przedsięwzięcia!

4. DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Każdy realizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z wytycznymi FRSE. Dokumentacja rekrutacyjna traktowana jest jako część dokumentacji przedsięwzięcia. FRSE może zażądać w trybie pilnym kopii wszystkich dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:

 • Regulamin rekrutacji uczestników
 • Formularze zgłoszeniowe uczestników zgodne ze wzorem FRSE
  Wzór karty zgłoszenia ucznia do mobilności
 • Protokół potwierdzający wybór uczestników (ew. protokół uzupełniający rekrutację)
 • Listę rankingową uczestników zawierającą listę główną i rezerwową – załącznik do protokołów.
Zasada równości szans

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę na kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dot. stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W trakcie wdrażania zasady równości szans prosimy mieć na uwadze, że polityka równości w realizowanym przedsięwzięciu nie oznacza, że realizator powinien zachować parytet 50/50.

2. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA

 • unikanie kierowania się stereotypami (podziału zawodów na „kobiece” i „męskie”) w doradztwie zawodowym
 • stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. dyrektor/dyrektorka, uczeń/uczennica) lub neutralnego płciowo (stosowanie języka uwzględniającego obie płcie) w dokumentach projektowych, publikacjach, materiałach, komunikatów dla mediów itd.)
 • stosowanie wizerunków zarówno kobiet, jak i mężczyzn np. na plakatach/zdjęciach promujących przedsięwzięcie, a także stosowanie ich wizerunków w sytuacjach niestereotypowych dla danej płci
 • równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w projekcie np. w skład komisji rekrutacyjnej jest zróżnicowany ze względu na płeć
 • zapewnienie dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającej na udział na zasadzie równości z innymi osobami
Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Wzór umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a opiekunem

Załączniki do umowy z opiekunem:

 1. Harmonogram wyjazdu zagranicznego (*przygotowuje organizacja wysyłająca)
 2. Warunki ogólne
 3. Oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia
  Instrukcja przygotowania Oświadczenia

W ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy z opiekunem należy:

 1. Przekazać poprzez system informatyczny udostępniony przez FRSE dane dotyczące uczestnika przedsięwzięcia
 2. Przesłać pocztą tradycyjną oryginał Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia, zgodny z załącznikiem VIII do umowy z FRSE

Zasady przygotowania umowy pomiędzy organizacją wysyłąjącą a opiekunem:

 • Umowę przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie umowy wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym opiekunem przed rozpoczęciem mobilności (w tym przed wizytą przygotowawczą)
 • Wielokrotne wyjazdy jednego opiekuna – konieczność podpisania umowy przed każdą mobilnością
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej

Załączniki do zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej:

 1. Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia
  Instrukcja przygotowania Oświadczenia
 2. Harmonogram mobilności

Wytyczne dotyczące przygotowania zasad uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu:

 • Dokument przygotowuje Realizator przedsięwzięcia, podając informacje i dane zgodnie z zawartymi w formularzu aplikacyjnym, umowie z FRSE oraz formularzu kontraktowym
 • OBLIGATORYJNIE! Podpisanie zasad uczestnictwa ucznia wraz ze wszystkimi załącznikami z każdym uczestnikiem (uczniem) przed rozpoczęciem mobilności
 • W przypadku ucznia niepełnoletniego dokumenty podpisuje dodatkowo rodzic/opiekun prawny
 • Wyłącznie jeden wyjazd danego ucznia w ramach przedsięwzięcia
 • Wzór zawiera minimalne wymagania dot. zapisów
 • Możliwość dostosowania zapisów do potrzeb organizacji poprzez dodawanie zapisów precyzujących lub używanie zapisu „nie dotyczy”
 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma stronami (2 egzemplarze)
 • Zmiany po podpisaniu umowy – forma pisemna
Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia

Realizatorzy przedsięwzięć są zobligowani do przesłania Oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia każdej osoby biorącej udział w mobilności. Dokument reguluje kwestie administrowania i przetwarzania danych osobowych.

Dokument należy:

 • uzupełnić o dane instytucji wysyłającej – punkt 4 oświadczenia
 • wydrukować po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika przedsięwzięcia
 • podpisać przez uczestnika przedsięwzięcia i ewentualnie opiekuna prawnego – uczestnik niepełnoletni
 • odesłać podpisane oświadczenia wszystkich uczestników projektu na adres FRSE z dopiskiem Oświadczenia uczestników – numer przedsięwzięcia

Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników projektu prosimy odesłać na adres FRSE niezwłocznie po podpisaniu umów pomiędzy opiekunem a organizacją wysyłającą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej.

Ważne informacje:

 • pole DATA i MIEJSCOWOŚĆ są obligatoryjne
 • w polu DATA należy wskazać datę podpisania umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
 • podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego uczestnika powinien być czytelny
 • oświadczenie należy wydrukować dwustronnie

Formularz SL

Instytucje realizujące projekty ze środków PO WER są zobligowane do złożenia formularza SL, zgodnie z podpisaną umową finansową z FRSE – Załącznik IV Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE.

Formularz SL należy składać jedynie w wersji elektronicznej poprzez system dokumentów On-line, znajdujący się pod adresem: http://online.frse.org.pl/

W celu poprawnego złożenia formularza SL należy zapoznać się z instrukcją –  Instrukcja wypełnienia Formularza SL

1. Ogólne wytyczne

 • W formularzu należy wpisać dane wszystkich uczestników mobilności (uczniów, opiekunów) finansowanych z projektu PO WER, którzy przystąpili do przedsięwzięcia (tj. podpisali umowę z instytucją wysyłającą).
 • W formularzu prosimy nie uwzględniać  osób towarzyszących.
 • Formularz należy złożyć tylko w wersji on-line w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni od podpisania umowy pomiędzy opiekunem a instytucją wysyłąjącą oraz zasad uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej. Prosimy nie drukować dokumentu i nie przesyłać wersji drukowanej do FRSE.
 • Prosimy nie tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności.
 • Wszyscy uczestnicy danego przedsięwzięcia powinni być uwzględnieni w jednym formularzu. Po zatwierdzeniu jednej grupy uczestników przedsięwzięcia przez FRSE kolejnych uczestników należy do listy dopisać. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z opiekunem w FRSE aby odblokował formularz do dalszej edycji.
 • Nie należy danych uczestników zatwierdzonych przez FRSE modyfikować i usuwać.  W przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL2014 należy skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE w celu skorygowania błędów.
 • Po złożeniu Formularz SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE.

2. Poprawność danych

 • Potwierdzeniem przystąpienia uczestnika do projektu jest złożenie Formularza SL z poprawnymi danymi oraz przesłanie oświadczeń uczestników na adres FRSE.
 • Należy zwrócić uwagę na poprawność wprowadzanych dat w formularzu, numerów PESEL i danych osobowych uczestników.
 • Po zakończeniu mobilności wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Zapraszamy do zapoznania się z Załącznikiem Nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020, gdzie znajdują się m.in. wyjaśnienia pojęć występujących w formularzy SL. Dokument dostępny jest na Portalu Funduszy Europejskich.

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zrealizowaną mobilność. Realizator przedsięwzięcia powinien zadbać, aby instytucja przyjmująca wystawiła każdemu uczestnikowi certyfikat opatrzony logotypami PO WER.

Po zakończeniu mobilności każdy uczestnik musi otrzymać certyfikat potwierdzający udział w projekcie. FRSE zaleca, aby uzyskać dwa oryginalne certyfikaty – jeden egzemplarz zostaje przekazany uczestnikowi, drugi zostaje w dokumentacji projektu u beneficjenta. Zalecamy korzystanie ze wzoru certyfikatu przygotowanego przez FRSE:

Wzór certyfikatu

Informacje na certyfikacie można rozszerzać w zależności od indywidualnych potrzeb.
Certyfikaty przygotowane samodzielnie przez beneficjenta będą również akceptowane pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z wytycznymi FRSE:

 • oryginalny podpis organizacji przyjmującej,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • określenie celu mobilności,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności (bez podróży),
 • odpowiednie logotypy PO WER.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z pracownikami zespołu.

Wizualizacja

Podczas wszelkiego rodzaju komunikowania się na zewnątrz, włączając w to konferencje, seminaria lub wszelkie inne przekazywane informacje oraz w przypadku każdego rodzaju materiałów promocyjnych, tj. broszur, ulotek, plakatów, prezentacji itp., należy bezwzględnie zaznaczyć, że realizowane przedsięwzięćie otrzymało dofinansowanie z funduszy UE i uwidocznić to za pomocą emblematów UE, z wykorzystaniem logo i graficznej identyfikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do identyfikacji wizualnej ww. programu opublikowanymi w formie elektronicznej pod adresem (w tym wzory logotypów):

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zasady promocji i oznakowania

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

UWAGA! Posługiwanie się logotypami FRSE jest niedozwolone.

PLAKATY INFORMACYJNE

Zgodnie z umową finansową wszyscy realizatorzy przedsięwzięć są zobowiązani do umieszczania plakatów informujących o realizacji przedsięwzięcia w głównej siedzibie realizatora oraz w miejscu, gdzie realizowane są zadania merytoryczne.

Wzór plakatu

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę realizatora przedsięwzięcia
 • tytuł przedsięwzięcia
 • cel przedsięwzięcia (opcjonalnie)
 • wysokość dofinansowania
 • zestaw logo – znaki FE i UE, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnie logo realizatora przedsięwzięcia

Wzór plakatu należy uzupełnić o brakujące dane i wydrukować na kartce formatu A3. Plakat można modyfikować tylko w zakresie wskazanych pól edycji. A3 to minimalny rozmiar. Plakat może być też wykonany z trwalszego materiału niż papier.

Raportowanie

Każda instytucja wysyłająca zobowiązana jest do złożenia w trakcie realizacji swojego przedsięwzięcia raportu zbiorczego będącego integralną częścią raportu indywidualnego uczestnika i stanowiącego sprawozdanie po odbytym wyjeździe każdej grupy uczniów. Wszystkie szkoły realizujące mobilności zagraniczne zobowiązane są do przedstawienia raportu końcowego z realizacji przedsięwzięcia, stanowiącego wniosek o płatność końcową. Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są tylko przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN.

Raport indywidualny

Raport indywidualny służy do określenia poziomu posiadanych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów) przed mobilnością oraz oceny poziomu rozwoju lub nabycia nowych kompetencji dzięki udziałowi w przedsięwzięciu realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Stanowi narzędzie pozwalające uzyskać odpowiedzi na 5 określonych pytań, będących integralną częścią Raportu zbiorczego, na podstawie którego zostanie rozliczone przedsięwzięcie.

Realizator przedsięwzięcia zobligowany jest do przygotowania w ramach 5 wskazanych we wzorze pytań testu lub kwestionariusza obserwacji określającego poziom kompetencji kluczowych, który zostanie wypełniony przez uczestnika (ucznia) przedsięwzięcia dwukrotnie: przed i po mobilności. Forma raportu indywidualnego ustalana jest indywidualnie przez Realizatora przedsięwzięcia.

Wynik badania przed mobilnością określa profil uczestnika i jego potrzeby w kontekście realizacji działań projektowych. Wynik badania po zakończonej mobilności określa przyrost, bądź nabycie danych kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów).

Wzór raportu indywidualnego

Raport zbiorczy

Raport zbiorczy służy do pomiaru kompetencji kluczowych uczestników (uczniów) przedsięwzięcia. Ma na celu ocenę poziomu posiadanych przez uczniów kompetencji, określenie ich przyrostu, bądź nabycie nowych, dzięki udziałowi w ponadnarodowych mobilnościach w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Raport składa się z 5  pytań i stanowi obligatoryjny dokument, wymagany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do akceptacji i zatwierdzenia rozliczenia końcowego realizowanego przedsięwzięcia.

Realizator przedsięwzięcia, w terminie do 28 dni po zakończonej mobilności, zobligowany jest na podstawie otrzymanych wyników badań z raportów indywidualnych przeprowadzonych dwukrotnie – przed i po mobilności wśród wszystkich uczestników przedsięwzięcia, do opracowania i przesłania poprzez system dokumentów Online FRSE  raportu zbiorczego.

Proszę zapoznać się z Instrukcją wypełniania i złożenia raportu zbiorczego.

Raport przejściowy

Do złożenia raportu przejściowego zobligowani są tylko przedstawiciele instytucji niepublicznych z dofinansowaniem powyżej 100 tys. PLN. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

W przypadku umów finansowych z zabezpieczeniem warunkiem uzyskania kolejnej płatności zaliczkowej jest złożenie przez realizatora przedsięwzięcia i zatwierdzenie przez FRSE raportu przejściowego. Raport należy złożyć po wykorzystaniu 70% kwoty pierwszej płatności zaliczkowej.

Raport przejściowy składa się za pośrednictwem systemu OnLine FRSE.

Do raportu przejściowego należy obowiązkowo dołączyć:

Każdy raport przejściowy podlega analizie formalnej, jakościowej i finansowej. Zachęcamy do zapoznania sie z Instrukcją sporządzenia i złożenia raportu przejściowego, która pomoże w przygotowaniu poprawnego raportu.

Raport końcowy

Raport końcowy stanowi sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności i dotyczy konkretnego okresu trwania projektu wskazanego w umowie finansowej.

Wszystkie instytucje realizujące projekty w ramach programu PO WER zobowiązane są do złożenia raportu końcowego. Złożenie raportu końcowego jest warunkiem przekazania płatności końcowej.

Termin złożenia raportu jest indywidualny dla każdego projektu. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć dopiero po zakończeniu projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu.

Niezłożenie raportu końcowego w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy finansowej i zażądania zwrotu kwoty wypłaconej zaliczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Raport końcowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu dokumentów Online FRSE.

Do raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy dołączyć:

Po złożeniu raportu końcowego w systemie dokumentów online FRSE należy mailowo poinformować o tym fakcie opiekuna projektu w FRSE. Ułatwi to i przyśpieszy ocenę raportu.

Uwaga! W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego realizatora przedsięwzięcia niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić FRSE, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

 

Spotkania informacyjne

Zespół PO WER serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” nt. zasad zarządzania inicjatywami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkania poświęcone będą kwestiom merytorycznym związanym z prawidłową realizacją przedsięwzięć. Omawiane będą najważniejsze dokumenty oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach inicjatyw. O planowanych spotkaniach zarówno dla realizatorów przedsięwzięć jak również przyszłych wnioskodawców zespół PO WER będzie informował na bieżąco. Zapraszamy !

Szkolenia dla wnioskodawców

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Bardzo dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie Spotkaniami informacyjnymi nt. projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Celem spotkań było przedstawienie zasad projektu, warunków ubiegania się o dofinansowanie oraz omówienie formularza aplikacyjnego.


DNI OTWARTE

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje indywidualne odbywać się będą w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, sala 358 A/B, III piętro, w godz. 9.00 – 14.00 w następujących terminach:

• 31.01.2019 r.
• 06.02.2019 r.
• 07.02.2019 r.
• 12.02.2019 r.

Podczas indywidualnych konsultacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji związanych z obszarem merytoryczno-finansowym projektu, prawidłowym wypełnieniem wymaganych dokumentów, obszarem działań w zakresie projektu a także odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych ze złożeniem formularzy zgłoszeniowych.

Na konsultację zapraszamy osoby mające pomysł na projekt i propozycję działań w obrębie incjatywy.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach indywidualnych prosimy o kontakt z zespołem merytorycznym PO WER SE pod nr tel. 224 631 660.

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie oraz zakwaterowania.

Liczba miejsc ograniczona, w spotkaniach będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby, które otrzymają potwierdzenie udziału.

Dla jednej szkoły przewidziana jest jedna godzina konsultacji.

Szkolenia dla realizatorów przedsięwzięć

Szanowni Państwo,

w związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemią COVID-19 oraz restrykcjami z niej wynikającymi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza koordynatorów przedsięwzięć realizowanych w ramach I naboru do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” do wzięcia udziału w spotkaniu online, które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz. 14.00 na platformie Zoom. Spotkanie, o którym Realizatorzy zostali poinformowani drogą mailową, poświęcone będzie kwestii omówienia wyników złożonych ankiet, dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na realizację przedsięwzięć oraz dyskusji nad poszukiwaniem najlepszych rozwiązań dla skutecznego przeprowadzenia działań projektowych w aktualnych warunkach epidemicznych.

Realizatorów przedsięwzięć z II naboru informujemy, iż w najbliższych dniach odbędzie się analogiczne spotkanie poświęcone ich działaniom projektowym, a o jego terminie koordynatorzy przedsięwzięć zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

________________________________________________________________

Webinarium poświęcone kwestiom bezpieczeństwa w obliczu Covid-19 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół PO WER serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online, dedykowanym instytucjom realizującym przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dotyczącym kwestii bezpieczeństwa realizacji działań projektowych w obliczu pandemii Covid-19

Szkolenie odbędzie się w formie webinarium 7 października 2020 roku o godz:  11:00 na platformie ClickMeeting.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem ankiety rejestracyjnej, dostępnej pod adresem: https://webinariumpmu.webankieta.pl/

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę ankiety rejestracyjnej należy skopiować link i wkleić go w pasek przeglądarki.

Rejestracja na spotkanie kończy się 4 października br.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

FRSE potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na  wskazany w ankiecie adres mailowy oraz poda szczegółowe dane niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa dyrektorów,  szkolnych koordynatorów instytucji realizujących przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

________________________________________________________________

Spotkanie dla instytucji kończących realizację 6-miesiecznych przedsięwzięć w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój serdecznie zaprasza na spotkanie skierowane do instytucji kończących realizację 6-miesięcznych przedsięwzięć w ramach I naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Celem spotkania jest przekazanie informacji merytorycznych i finansowych dotyczących prawidłowego rozliczenia realizowanych inicjatyw, a także sposobów i metod promowania oraz upowszechniania rezultatów.

Termin i miejsce spotkania: 2.03.2020 r. – Hotel Mercury – ul. Złota 48/54, Warszawa

PROGRAM

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na szkolenie zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji (np. koordynator projektu i osoba zajmująca się finansami w projekcie). Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów transportu. W trakcie szkolenia będzie zapewnione wyżywienie.

Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału. Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej, która jest dostępna pod adresem: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/f4133ca60d44f3c68292e647890b52b8

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę ankiety rejestracyjnej należy skopiować link i wkleić go w pasek przeglądarki.

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w spotkaniu, w oddzielnym mailu przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w ankiecie.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie dla instytucji kończących realizację 12-miesiecznych przedsięwzięć w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” odbędzie się w czerwcu br. Dokładny termin zostanie podany bliżej planowanego terminu szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: p. Justyną Głusiec, e-mail: justyna.glusiec@frse.org.pl; tel.: 22 46 31 661 lub Beatą Likos-Grzesiak Beata.Likos-Grzesiak@frse.org.pl tel.: 22 46 31 312.


Spotkania w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi dla instytucji rozpoczynających realizację inicjatyw w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” które odbyły sie 10 i 12 września 2019r. w Warszawie.

Celem spotkań było przekazanie merytoryczno-finansowych informacji dotyczących prawidłowej realizacji inicjatyw. Omówione zostały najważniejsze zapisy umowy finansowej zawartej pomiędzy FRSE a realizatorem działań, kwestie merytoryczne, aspekty dotyczą raportowania i rozliczania działań, wzory dokumentów oraz kwestie związane z zarządzaniem finansami w ramach inicjatyw.

Zapraszamy do zapoznania sie z prezentacjami omówionymi na spotkaniach.